VEJTASA, V. Technologie vrtání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Téma je v bakalářské práci rozpracováno se všemi potřebnými náležitostmi a velice pečlivě. Teoretické kapitoly postihují jak vývoj, tak i stav technologie v současné době. Jsou přiloženy rozsáhlé informace z vytipovaných databází světových firem, mezi něž je zahrnuta i tuzemská firma (nelze samozřejmě představovat všechny firmy). Reálný výstup bakalářské práce je na precizní úrovni. Zvolená ukázka demonstrování technologie přímo na školním stroji je toho dokladem, od návrhu až po výrobu vzorku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Madaj, Martin

Předložená BP je převážně popisného charakteru, ovšem je nutné říci, že je zpracována poměrně přehledně, pouze s ojedinělým výskytem gramatických nebo stylistických chyb, což nebývá vždy pravidlem. K obsahové stránce: u CNC strojů mohly být zmíněny různé řídicí systémy; příklad frézovacího nástroje na listu 28 se mi zdá v kontextu práce nelogický.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38141