FOLDYNA, P. Měření výškové polohy těžiště u vozidel SUV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Křižák, Michal

Celkově je práce velmi dobře zpracovaná a naplňuje cíle zadání. Práce má dobrou odbornou i jazykovou úroveň. V rešeršní části bylo možné provést důkladnější rešerši současného stavu poznání a uvést závěry předchozích výzkumů v dané oblasti. To je také spojené s pouze uspokojivou prací s literaturou a vyhledáváním zdrojů informací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B V praktické části byly cíle práce naplněny, v případě posouzení vlivu výšky těžiště na převrácení vozidla bylo možné výsledky více rozvést. Rešeršní část je v ohledu popisu současného stavu poznání dané problematiky stručná a příliš se nezabývá tím, jaká měření a s jakými výsledky byla doposud realizována. Detailně jsou naopak popsány metody pro určování polohy těžiště.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je zaměřena převážně na popis metod pro určování polohy těžiště. Tato část je zpracována velmi detailně. Teoretická část se příliš nezabývá prezentací výsledků předchozích výzkumů v dané problematice.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B Celkově je práce na velmi dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce je přínosem do praxe v oblasti analýzy dopravních nehod, zejména při výpočtech a simulacích nehodových dějů s převrácením. Může sloužit i jako validace výškové polohy těžiště používané v simulačních programech. Nevýhodou je relativně nízký počet měřených vozidel a popsané důvody nepřesností při měření.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 D Autor vycházel z několika základních knih zabývající se mechanikou a dynamikou vozidel, a jako zdroje využívá pouze několik článků, částečně zahraničních. Citace jsou zpracovány dle norem.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Po formální stránce je práce přehledná, odpovídající požadavkům na závěrečné práce. Grafy jsou přehledné, výstižné. Po jazykové stránce je práce také v pořádku, autor používá korektní technické pojmy.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mikulec, Roman

Téma diplomové práce řeší aktuální problém v oblasti ASN. Členění práce je srozumitelné a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Bylo by vhodné, kdyby v práci byla více rozvedena problematika převracení vozidel, se kterou je téma práce úzce provázáno, čímž by byl dokreslen její význam a zmínit, zda se na tuto problematiku v ČR zmařovaly bezpečnostní kampaně (např. BESIP) zejména s ohledem na rostoucí popularitu vozidel typu SUV na českém trhu s vozidly (přičemž tento fakt rovněž není zmíněn). Literární rešerše je stručná, nicméně obsahuje podstatné prvky šetřené problematiky. Zvolené experimentální měření bylo vhodnou metodou k dosažení cílů práce. Šetřená problematika byla zpracována běžnými postupy, případné nedostatky měření byly v rámci práce okomentovány. Kvalitu práce snižují některé nevhodně zvolené formulace, jako např.: "Těžiště nemusí vždy nutně ležet přímo v tělese, ale může se nacházet i mimo, například v jeho dutině." nebo "Jelikož je těžiště pouze pomyslný bod v prostoru vozidla, který není možné vidět a změřit, je potřeba jej určit z hmotnostních a rozměrových parametrů vozidla." Je otázkou, zda vyšší počet tabulek v kap. 5 neměl být v zájmu přehlednosti součástí přílohy diplomové práce. V kap. 6 Diskuze / analýza výsledků řešení je pak odkazováno na špatné tabulky, což je zřejmě způsobeno jejich přečíslováním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127969