BISCHOFOVÁ, H. Optimalizace laserové ablace měkkých tkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pořízka, Pavel

Studentka se ve své diplomové práci věnuje pokročilé analýze měkkých tkání využitím spektroskopie laserem buzeného plazmatu. Právě interakce laserového záření s látkou a následná laserová ablace měkké tkáně byla ústředním tématem a předmětem optimalizace metody při změně zvolených parametrů. Rozsah experimentální práce je značně široký. Práce jednak zahrnuje ablaci využití laserového záření s různou délkou pulzu, vlnovou délkou a energií; dále se věnuje ablaci vzorků s různými metodami přípravy. Práce tak měla veškeré počáteční předpoklady, aby nahlédla celou problematiku ve své komplexitě a z několika perspektiv. Dosažené výsledky a především jejich prezentace a interpretace jsou daleko za očekáváním; především chybí hlubší diskuze a zasazení analýzy mezi disciplíny analytické chemie a fyziky plazmatu. Práce je strukturována standardním způsobem. V úvodu se pak dopouští mnoha zjednodušení a uvádí několik zavádějících prohlášení, terminologie je použita velice volně až hovorově. Literární rešerše je pouze zběžná a popis existujícího state of the art v oblasti LIBS analýzy měkkých tkání je plytký. Práce s literaturou je celkově výrazně za očekáváním. Výsledky jsou uvedeny ve vyčerpávajícím sledů grafů a jejich shrnutí tabulkou nebo kombinací grafů by prezentaci prospělo. Experimentální část je celkově odtržena od teoretické a tyto se nesetkávají ani v závěrečné diskuzi. Na své práci studentka pracovala samostatně a k experimentu a jeho vyhodnocení přistoupila s vysokou mírou vlastní invence. Tento individuální přístup se na kvalitě práce projevil spíše negativně. Celkově hodnotím práci jako dostatečnou, tedy E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kuchyňka,, Michaela

Diplomová práce Bc. Hany Bischofové se zabývá optimalizací parametrů LIBS pro analýzu měkkých tkání. Práce je zpracována na 52+13 stranách s 53+22 obrázky. V teoretické části se studentka věnuje vysvětlení pojmu Spektroskopie, popisu LIBS a laserové ablaci měkkých tkání. Experimentální část se věnuje popisu přípravy vzorků, použitých přístrojů, zpracování dat a výsledkům. Práce je napsána jen s drobnými chybami jazykového charakteru. Definované cíle diplomové práce nejsou plnohodnotně splněny. Není např. jasně popsán důvod výběru dvojího způsobu přípravy vzorku, a dále není např. popsán důvod, proč nebyly výsledky srovnány s referenčními hodnotami. V teoretické části bych uvítala, aby jednotlivé kapitoly textově na sebe více navazovaly. Praktická část obsahuje zdlouhavé popisy grafů jednotlivých parametrů přístroje. Pro větší přehlednost naměřených dat by v rámci shrnutí mohl být vytvořen např. sloupcový graf s nejoptimálnějšími SNR a velikostí kráterů pro každý typ použitého laseru/vzorku (cryo/parafín), tato informace také chybí v celkovém závěru, který jen obecně popisuje obsah diplomové práce, chybí kritické zhodnocení výsledků a výběr nejoptimálnějších zájmových parametrů. V textu také není odkaz na přílohu A diplomové práce. Přes výše uvedené nedostatky práci hodnotím stupněm D a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 145951