LANGEROVÁ, J. Software pro zpracování termovizních snímků dolních končetin diabetických pacientů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bernard, Vladan

Bakalářskou práci „Software pro zpracování termovizních snímků dolních končetin diabetických pacientů“ vypracovala studentka Jana Langerová v průběhu akademického roku 2014/2015 na Biofyzikálním ústavu Lékařské fakulty MU. Teoretická část je zpracována jasně a detailně. Studentka při její tvorbě využila dostatečné množství literárních zdrojů českých i zahraničních autorů. Recentní data vydání použitých literárních zdrojů jasně dokumentují snahu autorky postihnout moderní trendy a soudobý vývoj v oblasti problematiky termovizní techniky i analýzy a zpracování obrazu. Praktická část demonstruje schopnost samostatné práce studentky a její orientaci v oblasti tvorby software a užití statistických metod. Výstupem této části práce je funkční software splňující počáteční zadání. Během zpracování praktické i teoretické části bakalářské práce projevila autorka vysokou míru samostatnosti a iniciativnosti. Taktéž demonstrovala schopnost jasného definování cílů a výstupů i jejich následnou realizaci. Kladně hodnotím četnou a smysluplnou komunikaci studentky s vedoucím její bakalářské práce, tak její další konzultace, např. na akademické půdě Vysokého učení technického v Brně. Taktéž považuji za vhodné zmínit, že dílčí výstupy bakalářské práce v podobě software a získaných dat prezentovala slečna Langerová jako autor či spoluautor na dvou odborných konferencích. Tento fakt dokresluje představu o reálném zájmu studentky o danou problematiku. Zpracovaným obsahem v teoretické i praktické části své bakalářské práce dodržela slečna Langerová všechny body jejího zadání. Vzhledem k rozsahu a množství zpracovaných dat, místy přesahujících požadavky zadání, hodnotím předkládanou práci obsahově nadprůměrnou a po formální stránce bez závažných nedostatků.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Mézl, Martin

Předložená práce studentky Jany Langerové se zabývá zpracováním termovizních snímků nohou s následným statistickým vyhodnocením dat. Práce je členěna do devíti kapitol na 41 stranách. Teoretická část práce věnuju onemocnění diabetes mellitus a diabetické končetině. Tyto dvě kapitoly tvoří logický celek a bylo by lepší shrnout je do jedné kapitoly. V další kapitole jsou popsány fyzikální principy, které se využívají v infrazobrazovacích systémech. V této kapitole je větší množství faktických chyb. Rychlost světla určitě není 2,99 x 10^(-8) m/s, u fyzikální jednotky uvedené u vztahu (4.2) chybí Watt. Vzorce (4.1) a (4.5) popisují stejný fyzikální princip – Wienův zákon posuvu. Ve vztahu (4.5) je matoucí použití konstanty k, protože v předchozím textu bylo toto označení používáno pro Boltzmanovu konstantu. Navíc hodnota této konstanty je uvedena nesprávně (správná hodnota je 2,898 x 10^(-3) K.m). V dalších kapitolách je popsán princip termovizní kamery a také úvod do zpracování obrazových dat. V praktické části práce byl realizován software, který slouží pro kompletní zpracování termovizních snímků. Pro segmentaci obrazu jsou využívány aktivní kontury s následnou manuální korekcí. Po této segmentaci jsou vyhodnoceny údaje o teplotě chodidla v detekované oblasti, se kterými je dále pracováno. Použité postupy a samotná aplikace jsou po odborné stránce v pořádku a odpovídají požadavkům na bakalářskou práci. V rámci statistického vyhodnocení byla prezentována data 10 pacientů před a po perkutánní transluminární angioplastice. V tabulkách 10.1 – 10.4 jsou zaměněny popisy sloupců Minimum a Maximum. V další části práce jsou testovány statistické hypotézy – ověření normality dat a porovnání hodnot před a po operaci. Závěry stanovené v této části práce jsou v pořádku. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Pro práci by bylo lepší sloučit některé obsahově podobné kapitoly (např. 2+3, 4+5, 8+9). Práce obsahuje minimální počet překlepů a pravopisných chyb. V seznamu použitých zkratek a symbolů jsou uvedeny fyzikální konstanty bez příslušných jednotek. U práce nesouhlasí tištěná verze s elekronickou, konkrétně nesedí číslování odkazů na literaturu v textu. Správně je to v elektronické verzi, u tištěné se jednotlivé odkazy liší a neodkazují na korektní položky v seznamu literatury. Zadání práce považuji za splněné v celém rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře (B – 85 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 84365