TRÝSKA, T. Jízdní asistent pro osobní automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Michal

Student pracoval samostatně a přicházel s novými nekonvenčními řešeními. Na konzultace docházel pravidelně, nicméně ne vždy se řídil mými doporučeními. To se bohužel odrazilo také v písemné podobě bakalářské práce, která splňuje požadavky kladené na tento typ práce jen s těží. Přesto je třeba zdůraznit, že student zkonstruoval funkční zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Posudek oponenta

Háze, Jiří

Student si vybral velmi zajímavé a praktické téma. Bohužel musím konstatovat, že se jedná o velmi špatnou bakalářskou práci. Zadání bylo splněno sotva z poloviny, například obvodové řešení je velmi jednoduché a navíc z velké části používá již zakoupený modul. Popis tohoto řešení je více než tristní. Modul GPS nebyl dosud implementován. Práce z velké části vychází ze semestrálního projektu a nedoznala příliš mnoha změn. Pokud ano, pak se tyto změny neprojevily v textu práce. Odborná úroveň práce je také velmi nízká. Řada kapitol je složena z velké části z obrázků s pouze několika větami, které ale nepopisují odbornou stránku věci, ale jsou spíše návodem pro ovládání. V textu chybí ucelená kapitola věnovaná popisu návrhu počínaje blokovým schématem, přes rozbor součástek a konče obvodovým řešením. U obslužného programu není uveden vývojový diagram, není popsán způsob návrhu programu, opět pouze "sreenshoty" obrazovek s pár větami popisu. V podstatě není rozebrán současný stav problému a zda existují podobná řešení. Grafy kalibrací jsou popsány regresí z programu Excel. Intepretace výsledků a jejich diskuze je opět nedostatečná, jako výsledek jsou uváděny pouze grafy kalibrací použitých čidel a poté opět jen ukázky obrazovek pro uživatele. Formální zpracování je naprosto nevyhovující. Celá práce je popsána na pouhých 16 stranách!!! Student porušuje základní gramatická pravidla. Nepoužívá trpný tvar vět. Text jako takový je dost sporadicky, převažuje velké množství obrázků. V referencích jsou citovány pouze internetové zdroje v nevhodné podobě. Celkově není tato práce na úrovní technické odborné zprávy, ale spíše se jedná o trochu podrobnější návod k obsluze a servisu a je nutné ji kompletně přepracovat, aby bylo možné ji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce F 2/10
Navrhovaná známka
F
Body
42

Otázky

eVSKP id 40913