BUCHVALDEK, V. Studie optimalizace skladového hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Autor bakalářské práce zpracoval poměrně náročné téma „Studie optimalizace skladového hospodářství„ ve firmě Model Obaly, a. s., jejichž atributy výrobního procesu jsou dány kontinuálním výrobním procesem. V analytické části se autor mohl více zaměřit na komplexnost řešeného problému, zejména v otázkách efektivnosti využití skladovacích prostor a analýzy materiálového toku. Tento handicap je však vyvážen vyčerpávajícím rozborem využití technických prostředků ve skladu rolí, které je doplněno podrobným hodnocením ekonomické náročnosti návrhů řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čajka, Radim

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54595