NEŠPOR, V. Dvousouřadnicový NC stůl pro frézovací centra s hydraulickým upínačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolíbal, Zdeněk

Student pracoval na doplomové práci s vělikým zájmem. Prostudoval a s vedoucí práce konzultoval řadu materiálů a firemních podkladů a vypracoval širokou základnu pro výběr variant řešení. Po konzultace s vedoucím práce se zaměřil nikoliv na hydraulické, ale na pneumatické upínání oborků, věnoval se i možné paletizaci výrobního procesu. Práce splňuje všechny zadané úkoly a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Diplomová práce je konstrukčního charakteru a je zaměřena na dnes velice aktuální téma. Zabývá se konstrukcí dvousouřadnicového NC stolu. Z práce autor je patrné, že věnoval dostatek času k studiu dané problematiky o čemž svědčí i velice kvalitně zpracovaná rešerše. K nejcennějším částem této úvodní kapitoly patří především tabulka na straně 24 v níž jsou seřazeni nejvýznamnější výrobci tohoto typu zařízení k nimž jsou doplněny průměry vyráběných desek stolů. Tato tabulka dává konkrétní představu o trhu a o možnostech cílení nového produktu z hlediska konkurenceschopnosti. Rešerše dále pokračuje problematikou upínání technologických palet a prvků pro přívod médií přes rotační osy. Další část práce je již zaměřena na návrh samotného zařízení. Zde autor stanovuje čtyři koncepce z nichž pomocí multikriteriální metody hodnocení vybírá finální koncepci stolu. Zde bych ocenil především větší objektivitu při hodnocení jednotlivých variant popřípadě doplnění o další důležitá kritéria, která by zajistila vyšší objektivitu. Autor v práci dále rozpracovává vybrané řešení a to jak z hlediska dimenzování pohonů, ložisek, tak i konstrukčního řešení jednotlivých uzlů a energetických přívodů. Z hlediska zpracování, logického uspořádání, grafické a stylistické úpravy je práce na vysoké úrovni. Práci je tedy možné považovat za komplexně zpracovanou a nemám k ní žádné vážnější připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65210