VOJÁČEK, J. Návrh mobilního stojanu pro zavěšení elektrodynamického budiče pro zkoušky aeroelastických jevů v letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Navrátil, Jan

Student zpracoval práci zaměřenou na konstrukční návrh a následnou výpočtovou modální analýzu mobilního stojanu. Během zpracování využil znalosti z konstrukce, technického kreslení a modální analýzy metodou konečných prvků. Seznámil se také se základy prokazování odolnosti letounu vůči aeroelastickým jevům. Student pracoval samostatně, zodpovědně a během konzultací řešil jasně formulované záležitosti. Výsledkem je výborná práce, jejíž výsledky mohou být využity pro výrobu navrženého stojanu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Löffelmann, František

Bakalářská práce nejprve uvádí čtenáře do aeroelasticity, pozemní rezonanční zkoušky a flutteru. V podkapitole věnující se jeho matematickému řešení je však chybně uvedena rovnice 1, což je bohužel převzatá tisková chyba z výchozího zdroje. Kapitola s přehledem stojanů pro budiče by mohla být bohatší, i když základní koncepty jsou zde podchycené. Požadavky na nový stojan jsou prakticky pojaté a navazuje na ně rozvaha koncepčního uspořádání s ohledem na praktičnost a snadnou vyrobitelnost, z čehož logicky vyplývá varianta pro konečný návrh. Pro navržené řešení student provedl modální analýzu pomocí MKP. V popisu výsledků to není zmíněno, ale z obrázků vlastních tvarů je patrné, že kmitá i tenká vzpěra z pásoviny spojující základnu s vrcholem sloupu. Diskutován je vliv zatížení konstrukce stojanu na vlastní frekvence, z čehož by se dalo usuzovat, že hmotnost budiče ovlivní výsledky, a proto by ji bylo vhodné zohlednit ve výpočtu. Celkově bych však ocenil praktický přínos práce a důkladné zpracování návrhu až do úrovně výrobních výkresů, což je část velmi dobře korespondující se zaměřením bakalářského studia, zatímco interpretace výsledků dynamického chování je poněkud obtížnější.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140169