BOUČEK, F. Návrh a posouzení uspořádání nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Návrh nové lakovací linky určené pro výrobu polykarbonátových skel technologií dvoukomponentního vstřikování vychází přímo z požadavků přední české firmy, zabývající se výrobou těchto komponentů pro dopravní techniku. K tomuto účelu jsou vypracovány tři varianty řešení, které se vzájemně liší prostorovým uspořádáním pracovišť. Navržené řešení přináší návratnost celé investice přibližně do tří let od zavedení výroby. Práce má znaky profesionálního posouzení, které svědčí o velmi kvalitní studii diplomanta jak technologických problémů, tak i projektantských. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrbáček, Jan

Diplomová práce Bc. Filipa Boučka se zabývá návrhem uspořádání nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting v Jihlavě. Práce se skládá z teoretické části, kde se autor zabývá možnostmi hodnocení a navrhování montážních pracovišť. Za přínosný považuji nadhled na tématikou, za slabší stránku považuji práci se zahraniční literaturou V praktické části jsou vyhodnoceny tři způsoby řešení, z nichž byla zvolena optimální varianta. Návrhy i hodnocení byly provedeny s erudicí a přehledem a i způsob vyjadřování, doplněný tabulkami a obrazovou přílohou, je na odpovídající úrovni. Práce působí přehledným dojmem, s jednoznačnými závěry, a poskytnula dostatek informací pro zahájení jednání o návrhu nové lakovací linky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64239