MATUŠKOVÁ, R. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Autorka zpracovala svoji závěrečnou práci pečlivě a precizně. Praktická část logicky navazuje na část teoretickou. Na základě propracovaných analýz autorka navrhla soubor opatření, který je možné úspěšně použít v praxi. Navrhovaná opatření jsou zpracována přehledně a mají detailní charakter.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Navrhovaná část je propracovaná a obsahuje jasné a konkrétní opatření ke zlepšení úrovně spokojenosti zákazníka.
Přínos a praktické využití návrhu A Navrhovaná opatření mají praktický přínos a obsahují konkrétní detailně propracované řešení.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autorka při zpracování závěrečné práce pracovala samostatně, průběžně a pečlivě.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Práce s literaturou je adekvátní.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání a úprava textu, tabulek a grafů je provedeno pečlivě. Práce obsahuje přehledná schémata, tabulky a grafy.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl byl naplněn dle zadání. Práce je vypracována v souladu s rozsahem zadání.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Autorka zpracovala teoretickou část svědomitě a čerpala s relevantní literatury.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Zpracování analytické části je na vysoké úrovni. Autorka použila metodu dotazování pro primární výzkum. Technika dotazníkového řízení byla použita pro sběr potřebných dat. Postup navržení a zpracování dotazníku je správný a jednotlivé kroky na sebe logicky navazují.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kopecký, Roman

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 52215