BALCIAROVÁ, J. Pivovar v meste – konverzia priemyselného areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Jana Balciarová se ve své diplomové práci vrací do rodné Rimavské soboty. Středem jejího zájmu se stává brownfield konzerváren při západním okraji města v těsném sousedství městského parku a sportovně rekreační zóny. Utilitární výrobní areálovou bariéru po pečlivé analýze otevírá rezidentům i přespolním a z prostoru za závorami ploty řetězy zámky vytváří racionální intervencí místní subcentrum – vstupní bránu ku sportu, rekreaci i oddechu. Nově navrhované funkce integrují stávající izolovanou nabídku do nového kompaktního celku a přinášejí lokalitě žádoucí celodenní využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Soustavný s potřebnou mírou sebereflexe a pozitivní tvůrčí nejistoty.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Polakovič, Štefan

Práca dokladá schopnosť autorky uplatniť sa v svojej profesii, obsahuje niektoré slabšie miesta, vychádzajúce zo slabšej schopnosti iného, experimentálnejšieho pohľadu na tento typ zadania.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Územie dnešných konzervární Riso sa nachádza v strategickej polohe Rimavskej Soboty, v koncovej polohe mestského parku s amfiteátrom, v tesnej väzbe na existujúce a pripravované dotvorenie parku o športové plochy, je výborne napojený na dopravnú obsluhu mesta. Výber strategicky vhodnej lokality by sa jej dobudovaním vynikajúco zaradil do predstáv mesta o tomto území a doplnil by tak rekreačno - športovú funkciu parku o funkciu odbytovo - reprezentačnú, ubytovaciu a edukatívnu. Urbanistické riešenie rozumne narába s benefitmi prostredia svojho umiestnenia. Udržuje dopravnú obsluhu so zásobovaním areálu na svojej vonkajšej hrane a otvára sa úplne logicky do linárneho mestského parku tak, aby sa stal orientáciou svojich odbytových plôch nerušivo jeho súčasťou a zároveň kalkuluje s využitím tesnej blízkosti futbalového štadiónu a budúcich rozvojových plôch športu v susedstve. Po ich dobudovaní by sa sila urbanistického konceptu posilnila a doplnila do komplexného vśešportového, rekreačného územia mesta v jeho logickej koncentrácii.
Architektonické řešení B Hmotové a architektonické riešenie návrhu je predestinované súčasnými hmotami konvertovaných budov. V prípade pivovaru a jeho zázemia temer bez hmotovej zmeny, v prípade materskej školy počíta s veľkým zásahom odbúrania hmoty skladov a s jej využitím na exteriérové plochy škôlky a vytvorenie skate parku v ich susedstve. Architektonický vstup do hmoty materskej školy je výraznejśí, mierkovo adekvátny, súčasný
Provozní řešení B Dispozičné riešenie oboch objektov je v slušnom štandarde. Budova piovovaru v sebe premyslene mieša svoju pomerne rôznu náplň bez kolízií. Jednotlivé časti dispozície a ich zázemie sú k sebe priložené s možnosťami vlastných vstupov, zázemí a hospodárskych vstupov zamestnancov, prísunu / odsunu materiálov a surovín. Za mierny nedostatok dispozičného riešenia považujem nevyužitie možnosti otvorenia dispozície objektu pivovaru vo vertikálnom smere. Jednotlivé podlažia sú výškovo pritiahnuté. Hoci sú ich svetlé výšky, postačujúce, vedeli by pri vyššej miere experimentovania s dispozíciou, priniesť v sebe aj kvalitu priestorového riešenia – napríklad spojenie odbytovej časti reštaurácie s časťou múzea, ktoré by sa tak vedelo stať atrakciou reštaurácie samotnej, mohlo by do nej vniesť materialitu konštrukciue spodného podlažia a atraktivizovať priestor výškou spojenia.
Technicko konstrukční řešení A Konštrukčne a materiálovo vychádzajú oba objekty zo silnej podstaty, identity existujúcich budov, čerpajú z nich a úplne logicky, intuitívne ich vyuźívaju aj do častí riešení interiéru.
Formální úroveň C Diplomová práca bakalárky je vyrovnaná, analyticky ukotvená, správne dokumentovaná, graficky a obsahovo obsiahla, správna. Mierne / už spomínané nedostatky / sú skôr o nevyužitých možnostiach, ktoré by dodali riešeniu vyššiu mieru identity. Celkovému vyzneniu práce škodia záverečné 3d vizualizácie, ktoré znižujú kvalitu inak dobre fungujúceho návrhu. Neslúžia na dokreslenie predstavy o kvalite riešenia, ako by mali, ale svojím plošným a temným vyznením mu skôr škodia. Aj cez tento nedostatok sa však jedná a vyhovujúcu a dobre zvládnutú prácu.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 108387