PAULOVÁ, M. Návrh počítačové sítě pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Uspokojivá práce, která může sloužit jako podklad pro zadávací dokumentaci. Návrh vedení tras není úplně ideální. Doplňující otázky: 1. Jsou trasy na výkrese skutečně takové, jak je navrhujete? Předpokládáte, že půjdou všechny protáhnout? 2. Je podle Vašeho názoru počet přípojných míst dostačující?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Vámoš, Rudolf

Práca veľmi dobre spĺňa vytýčený cieľ vytvorenia návrhu počítačovej siete pre rodinný dom. Autorka v nej podáva obsažné, ale primerané zhrnutie teoretických poznatkov, z ktorých vychádza vo svojom návrhu. Vlastný návrh podáva s neobvyklým citom pre realitu v oblasti navrhovaných materiálov aj pri výbere sieťových prvkov. Ekonomické zhodnotenie, ktoré je súčasťou návrhu, môže poslúžiť ako veľmi dobrá východisková informácia pre budúceho investora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70426