KYKAL, R. Konstrukce a aplikace stacionárních průmyslových robotů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

K obhajobě předložená BP je výrazně rešeršní prací, která měla za cíl nalézt doposud známá řešení (tj. stávající, dlouhodobě používané, již tzv. tradiční) a aplikace a zejména nalézt a popsat nové, aktuální, jakož i pokrokové způsoby v oblasti konstrukce a použití stacionárních průmyslových robotů. Lze konstatovat, že zadání BP ve všech bodech bylo splněno. Po obsahové stránce je rozsah stran překročen, po formální stránce nelze nic závažného vytknout. BP je napsána na základě dosažené úrovně znalostí problematiky a vážného zájmu studenta po problematiku průmyslových robotů a jejich možných aplikací v praxi, což bylo průběžně dokazováno četnými konzultacemi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočiš, Petr

Práce mi připadá nekonzistentní: za 1) je v zadání aplikace stacionárních robotů, přičemž BP obsahuje zmínku o mobilních robotech v kosmu, dopravních, plovoucích a jiných "robotech," přičemž tato zmínka je obsahově vyrovnaná s jinými stacionárními roboty. Za 2) v úvodu student správně definuje pojem robot dle normy ISO 8373, který má mimo jiné splňovat funkci manipulace s předměty. Potom nechápu, proč autor dále v práci považuje za roboty i automaticky řízené vlaky, ponorku nebo dokonce mechanický stroj připojený k traktoru! V kapitole 7 pak autor považuje za systémy robotů i výrobní metodu 3D tisku! BP je napsána poměrně povrchně bez hlubších souvislostí. V kapitole 5 je místo systémového rozboru více rešerše. Jedinou zřetelnou částí, kde se systémový přístup uplatňuje, je blokové schéma na obr. 3. Toto hodnotím velmi pozitivně a považuji za velkou škodu, že autor (samozřejmě za předpokladu, že blokové schéma vytvořil sám student) nevypracoval takováto schémata i pro jiné než svařovací roboty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139776