MACH, J. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Základní přístup studenta je založen na velkorysém uvolnění nároží mezi Bratislavskou – Starou a hledání návaznosti na protější nároží Bratislavská – Körnerova. Celkové pojetí je v daném prostoru odpovídající a nehledá zbytečné tvarové složitosti. Architektonické pojetí je založeno na kontextuálním řešení hlavních fasád i uplatnění soudobějšího architektonického výrazu ve vnitrobloku. To je vyjádřeno i obohacením barevného řešení. Volba obkladových desek i pohledového betonu na fasádách by pro tento druh výstavby byla velmi náročná. Napojení parkingu z ulice Staré je možné. Z důvodů požární bezpečnosti by bylo nutné v prostoru garáží oddělit sklepní boxy. Po formální stránce má práce odpovídající úroveň až na chybějící popisy místností v 1.p.p. a 1.n.p. Otázka k obhajobě: Soudobá architektura v historickém prostředí

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Přístup ke zpracování bakalářského projektu byl příkladný a cílevědomý.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Antl, Roman

Základní úvaha a koncept vychází z představy o spojení veřejného a soukromého prostoru. Do jaké míry je tato teze uplatnitelná je otázka na kterou odpověděl autor nejednoznačeně. Ztráta soukromí je značná daň za vytvoření veřejného prostoru, byť s nápady a zajímavého. Reakci investora neznáme. Architektonické řešení připomíná historizující formu, která zevnitř přechází v moderně pojatou architekturu. Autor se snažil o navázání kontaktu s okolní zástavbou a zároveň hledal i současné způsoby tvorby. Parter je bez dalších návazností jako jsou např. popisy obchodů, informace o dalších aktivitách či možnostech nacházejících se uvnitř objektu. Provozní řešení vychází z potřeby naplnit náročnější vnější požadavky, což znamenalo zmenšovat dispozice a řešit řadu s tím souvisejících problémů jako velikost zázemí komerčních provozů včetně sociálního zázemí pro vozíčkáře, stísnění komunikačních prostor atd. V konečném důsledku je na stole ekonomie stavby a její provozní náklady. Konstrukčně není jasné umístění některých technických zařízení jako strojovna výtahu, nebo vzduchotechnika. Dále je diskutabilní velikost navržené zeleně nad konstrukcemi garáží. Formálně je projekt dostatečně vypovídající. Je ale třeba doplnit popisy místností v půdorysech, hranici řešeného území a zeleň v situaci, naznačit dopravní řešení atd. Celkově je projekt na dobré úrovni, autor hledal osobité řešení a způsob jak začlenit veřejný prostor do nové zástavby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení D
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň C
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 72953