KABÁT, A. Marketingový mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená bakalářská práce dosahuje standardní úrovně zpracování a použitelnosti. Otázka: 1) Jaká je shoda mezi stanovenými tržními segmenty a vzorkem pro výzkumnou část? Lze tento vzorek označit jako reprezentativní?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Bakalant naplnil stanovené cíle na standardní úrovni, která je požadovaná pro úroveň VŠKP. V bakalářské práci jsou určité nedostatky, kdy by po jejich odstranění byla zvýšena kvalita celkové práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení diplomové práce odpovídá zadanému tématu. Při zpracování dílčích části bakalářské práce došlo k drobným odchylkám oproti teoretickému rámci, které nemají významný dopad na dosažené výsledky a celkový dojem z práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Zjištěné výsledky v analýze obecného okolí mají nižší úroveň interpretace. Z celkového hlediska mají malý vliv na jednotlivé návrhy, ale mohou částečně zkreslovat budoucí výhled.
Praktická využitelnost výsledků C Uvedené návrhy je možné ze strany podniku realizovat. Bakalářská práce a jednotlivé návrhy tak mohou sloužit jako záměr, který je nezbytné podrobněji rozpracovat. Ve stávající podobě dosahuje bakalářská práce standardní úrovně.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B V rámci teoretické části je snížená kvalita některých obrázků. V některých částech je používaná formulace na neodborné úrovni. Celkově však uvedené formulace nesnižují celkovou kvalitu bakalářské práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Zvolené zdroje odpovídají zadanému tématu. V rámci analytické části je citační úroveň slabá, což je dáno aktivním působením bakalanta v uvedené společnosti a znalostí uvedeného prostředí.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kabát, Miroslav

Autor prokázal při zpracování bakalářské práce dostatečné znalosti dané problematiky. Velmi podrobně zpracoval teoretickou část, kterou následně zapracoval do konkrétních řešení použitelných v praxi. V bakalářské práci tedy není zpracovaná jen teorie převzatá z nějaké odborné literatury, ale autor velmi dobře převedl teorii do praxe a velká část bakalářské práce od str. 36 je jeho originálním dílem. Při zpracování předmětné problematiky vnesl svá vlastní řešení použitelná v praxi pro konkrétní produkt, což hodnotím velmi pozitivně. Jedním z příkladů je zpracování dotazníku jako prostředku pro průzkum trhu. Drobnou výhradu mám k nějakým překlepům, což však není podstatné s ohledem na jinak velmi dobré zpracování práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119674