RYGL, O. Rozdělení a aplikace matic flexibilního prototypového nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování diplomové práce zodpovědně a prokázal svoji schopnost rešit komplexní inženýrské úkoly. Dosažené výsledky lze úspešne využít v praxi i teorii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hänel, Thomas

Navrhovaná známka

eVSKP id 72692