NAJVAR, P. Konstrukce plastových dílů předního nárazníku sportovního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Práce je na velmi dobré úrovni. Diplomant prokázal znalosti v oblasti návrhu jakostních plastových dílů pro automobilový průmysl a rovněž při využití analytických a simulačních nástrojů pro výrobní technologii vstřikování plastu. Kvalitu práce potvrzuje následná realizace a zavedení všech řešených dílců do sériové výroby. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drápela, Miloslav

Diplomová práce zahrnuje komplexní problematiku konstrukce plastových dílů pří stavbě komponent automobilu. Vedle konstrukční odbornosti prokázal diplomant rovněž znalost technologie výroby plastových dílů střikováním a rovněř využil možnost optimalizace procesu střikování formou výpočtových simulačních analýz. Diplomovou práci hodnotím známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38224