KUKLA, O. Konstrukční návrh modulárního přípravku pro integraci CubeSatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaverka, Jan

Diplomová práce Ondřeje Kukly vznikala ve spolupráci se S.A.B. Aerospace a jejím cílem bylo navržení modulárního přípravku (GSE) pro integrací malých standardizovaných družic tzv. CubeSatů. První a druhá kapitola práce plní funkci rešerše a poskytují široký vhled do problematiky CubeSatů a GSE, čímž dostává práce přesah nad běžný rámec diplomové práce, která je tak svým pojetím přístupná i širší veřejnosti. V druhé polovině diplomové práce se diplomant zaměřuje na vývoj GSE a jeho klíčové funkcionality. V průběhu realizace diplomové práce postupoval student s vysokou mírou samostatnosti, dílčí témata konzultoval se svými kolegy ze S.A.B. Aerospace a neváhal se obrátit i na poskytovatele komerčních GSE, čímž získal ucelenější představu, kam svůj diplomový projekt směřovat. Ač práce obsahuje jazykové a formální neobratnosti, hodnotím ji jako velice zdařilou a se známkou B ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lazar, Václav

Předložená anglicky psaná diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního přípravku pro integraci malých satelitů, takzvaných CubeSatů o různých velikostech. Téma bylo zpracováno ve spolupráci s firmou S.A.B. Aerospace, v roli zadavatele. Rešeršní část práce je logicky postavena na seznámení se s pozemními přípravky užívanými v kosmickém průmyslu a dále malými družicemi, pro které je přípravek navrhován. Představeny jsou také subsystémy a příklad integrace malé družice, které částečně vyčnívají bez jasné vazby v praktické části návrhu. Průzkum trhu a odhad jeho potenciálu je proveden dobře, s přihlédnutím na dostupnost informací. Jako slabou stránku vidím porovnání parametrů pro výběr koncepčního řešení, které je provedeno povrchně a netransparentně. Zvlášť při zpracování jediného návrhu by tato část zasloužila více pozornosti. Zpracování jediného konstrukčního návrhu se přesto jeví jako adekvátní při uvážení konstrukční jednoduchosti a specifických požadavků zadavatele. Finální návrh tak plní zadání a jeho popis je kvalitní. Po formální stránce je práce v pořádku, stylisticky by se dalo vytknout větší množství obecných formulací. Práce je vysoce aktuální díky očekávanému nárůstu malých družic a tudíž potřeby integračních přípravků. Student splnil veškeré cíle práce a prokázal přehled v oblasti CubeSatů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139811