NOVÁK, L. Vyhodnocení dodavatelského rizika s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením dodavatelů s využitím fuzzy logiky. Problematika je řešena pro firmu STAVOMONTÁŽE EDS Brno s.r.o. poskytující služby v oblasti dodávek a montáží technických zařízení budov. K řešení je využito teorie fuzzy logiky, programu Excelu a programovacích prostředků MATLABu. Práce má využití v praxi, je velmi kvalitně zpracována a hodnotím ji celkovým stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peštál, Ivan

Diplomová práce byla zpracována na téma Vyhodnocení dodavatelského rizika s využitím fuzzy logiky. Student se zaměřil na tvorbu rozhodovacích modelů v prostředí MS Excel a MATLAB. Zpracované modely jsou funkční a dají se uplatnit následně v praxi. Diplomová práce je zpracována kvalitně a přehledně. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135607