DUBSKÝ, M. Seismické zkoušky odolnosti spínací techniky nízkého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Lukáš

Autor bakalářské práce se zabýval problematikou realizace a ekonomické návratnosti při realizaci seismické laboratoře podle zadaných kritérii od externího partnera z průmyslu. V průběhu celého řešení práce student postupoval samostatně a čerpal ze svých znalostí a z dostupných norem zabývající se touto problematikou, které podpořil návštěvou vybraných laboratoří (CVVOZE – Brno, VTÚPV – Vyškov, OEZ – Letohrad). U studenta oceňuji především zodpovědnost, s kterou přistupoval k řešení své práce během její realizace, i když na cenovou nabídku musel vyčkat přes dva měsíce. Bakalářská práce splňuje požadavky zadání a mohu ji doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mikyska, Kamil

Posudek je v přiloženém PDF dokumentu

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 93237