KRAUT, J. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Bakalářský návrh studenta Jana Krauta s názvem práce Dům na hraně-Valašské Meziříčí lze hodnotit jako samostatnou práci. Připomínky k vlastní práci, koncept navrhovaného objektu, problematika dispozic a konstrukcí byly řešeny s vedoucím práce při pravidelných konzultacích. Autor v průběhu práce zpřesňoval vlastní architektonickou představu a koncepčním řešení zadaného úkolu. Vycházel správně z řešeného území, urbanistického a architektonického kontextu místa i z požadavků na dispoziční a funkční řešení navrhovaného objektu. Výrazný osobnostní rys studenta se projevuje v důsledném hledání varianty řešení, které by vyhovovalo kontextu místa i autorově představě o konceptu objektu. Koncept je možné definovat jako skladbu tří hmot, které vytvářejí prostorovou strukturu. Jde o snahu propojit centrální část města s obytnou zástavbou přes zrekonstruovaný podchod a zároveň obohatit město o nový objekt uzavírající centrum. Objekty směrem do města vytvářejí předprostory spojené do atria. Jednoduché kubusy mají měřítko odpovídající okolní zástavbě a rytmu historické části města Dispoziční i konstrukční řešení vyhovuje platným normám. Kladně lze hodnotit grafické řešení perspektivních zákresů provedených tradiční metodou kresby. Bylo by vhodné doplnit interiérové perspektivy, které by postihovaly atmosféru řešeného problému. Bakalářská práce splňuje rozsahem.grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul. Otázky a náměty k obhajobě: - jak souvisí volba materiálu obvodového pláště s konceptem vaší stavby ? - jak ovlivní barevnost obvodového pláště atmosféru navrženého objektu? - promítá se materiál exteriéru do interiéru navržené stavby?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Student pracoval na bakalářské práci soustavně, soustředěně a samostatně.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Sirotek, Adam

Projekt má některé koncepční nedostatky i dílčí nedomyšlenosti, návrh je i přesto poměrně slušný, bohužel slabě prezentovaný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Polyfunkční dům navazuje svou hmotou na stávající zástavbu při východní straně parcely. Uzavírá a dotváří tak jižní hranici historického jádra města. V centrální části pozemku vytváří nové náměstí a akcentuje průchod ze starého města do sídliště na jihu. Výška navrhované zástavby je poměrně malá. Očekával bych větší využití pozemku. Půdorysná parcelace odpovídá měřítkem okolní zástavbě. Otevření a zdůraznění výhledu ze starého města na panelákové síliště nehodnotím jako přínosné. Výrazným prvkem projektu je snaha o oživení nefunkčního podchodu.
Architektonické řešení B Z umístění všech parkovacích ploch do podzemních podlaží a malé využití nadzemní části má za následek neobvyklý nepoměr podzemní a nadzemní části: PP: 18.400m3, NP: 14.200m3. Cenné plochy v přízemí jsou obětovány vizi náměstí a otevření města na sídliště. Objekt je členěn na tři základní hmoty. Jižní křídlo vhodně tvoří bariéru od ulice Sokolská a vytváří klidový prostor v centrální části pozemku vhodný pro orientaci bytů. Nevýhodou tohoto konceptu je fakt, že do klidové části je orientováno jem minimum bytů. Byty ve východním křídle jsou vystaveny hluku z čtyřproudé komunikace Sokolská. Podchod je řešen elegantně.
Provozní řešení C Provoz v garážích je navržen dle aktuálních norem, ekonomicky. Jedna jednopruhová rampa se semaforem je pro navržený počet aut diskutabilní. Dispozičnímu řešení dominují přebujelé komunikační prostory. Kavárna a sport ve 2np jsou přístupné a zásobovatelné výtahem pouze přes východní křídlo bytů.
Technicko konstrukční řešení C Navržený nosný skelet se střídavým rozponem je problematický. V garážích má za následek tlustší desku a obousměrné průvlaky, myslím že nezbývá prostor pro průchod VZT. V nadzemní části pak díky tomu vznikají obrovské byty (zvláště jsou li navíc mezonetové). U bytů bych očekával instalační jádra. Materiálové řešení je obvyklé.
Formální úroveň D Grafického zpracování začíná matoucí severkou u širších vztahů, pokračuje průměrnými půdorysy, detail má grafickou i vypovídající hodnotu výkresu 1:100. Pohledy spíše slabší, dojem se snaží zlepšit výkres podchodu. Perspektivy slabé. Očekával bych vyšší úroveň grafického projevu. Digitálního i kresby.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 52713