POKORNÝ, D. Design disků automobilových kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Hodnocení designérských kvalit práce řešení modelu: řešení modelu - D, úroveň tvarové kultivace - D, barevnost navrženého designu - C, grafická úprava výkresů - C .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Křenek, Ladislav

Hodnocení z pohledu designérských kritérií: úroveň zpracování modelu-D, úroveň tvarové kultivace-C, barevné řešení-B, grafická úprava výkresů-C. I když z hlediska formálního pohledu na design má navržené řešení svoji kvalitu, postrádám v této práci vyšší míru kreativity a originality. Celková prezentace projektu není příliš přesvědčivá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 9725