RYCHNOVSKÝ, D. Mikrostruktura slitiny AlSi9Cu3 zpracovaná technologií SLM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašáková, Kristýna

Předložená bakalářská práce na téma „Mikrostruktura slitiny AlSi9Cu3 zpracovaná technologií SLM“ byla vypracována v celkovém rozsahu 44 stran. Student k danému tématu přistoupil velmi aktivně, osvojil si práce v laboratořích a prokázal schopnost pracovat s cizojazyčnou literaturou. Práce má přehlednou kompozici, vlastní text je čtivý a srozumitelný. Po grafické i stylistické stránce je práce na dobré úrovni. Autor se sice nevyvaroval některých pravopisných a slohových chyb, ty ale významně nesnižují kvalitu předkládané práce. Celkově proto práci hodnotím velmi kladně a doporučují k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nopová, Klára

Předložená bakalářská práce pana Daniela Rychnovského na téma „Mikrostruktura slitiny AlSi9Cu3 zpracovaná technologií SLM“ byla vypracována v celkovém rozsahu 44 stan a byla rozdělena do 8 kapitol. V rešeršní části se autor stručně zabývá rozdělením aditivních metod, přičemž detailně popisuje metodu selektivního laserového tavení a vady vznikající během procesu. Dále se autor věnuje popisu hliníkových slitin a porovnává zde mikrostruktury a mechanické vlastnosti Al-slitin zpracovaných metodou SLM a vysokotlakým litím. Experimentální část práce je bohužel poměrně strohá, ačkoliv autor prokazatelně získal značné množství dat. Interpretaci výsledků by prospěl graf, popřípadě tabulka, kde by byly dány do souvislosti procesní parametry s dosaženými výsledky. Dále zde zcela chybí chemické složení vstupního materiálu. V diskusi autor porovnává, jak snímky mikrostruktur, tak naměřenou porozitu s dostupnou cizojazyčnou literaturou. Stylistická i grafická úprava bakalářské práce je na dobré úrovni. Práce je napsána velice čtivou formou, obzvláště pak rešeršní část. Bakalářská práce neobsahuje téměř žádné chyby, rozsah a komplexnost je pro bakalářskou práci více než dostačující. Práce splňuje všechny náležitosti a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132880