GÁLIK, S. Srovnání účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vybraných společnostech v České a Slovenské republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Diplomant pracoval samostatně, prokázal schopnost kvalifikovaně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámil v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Předložená práce splňuje požadavky kladené na závěrečné bakalářské práce, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením "výborně" a následující otázkou do rozpravy: Můžete pro účely obhajoby práce provést na jednom "modelovém zaměstnanci" komparaci poskytovaných benefitů v obou analyzovaných firmách?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Studentovi se podařilo základní cíle stanovené zadáním výborně naplnit, postupoval podle zadání a zabýval se všemi jeho podstatnými součástmi.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postupy použité k řešení problémů jsou standardní a byly využity adekvátní metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Interpretace dosažených výsledků svědčí o velké zainteresovanosti autora práce a znalosti reálné situace. Jejich výsledná formulace a zejména závěry z nich vyvozované jsou komplexně zpracované.
Praktická využitelnost výsledků A Formulovaná doporučení, která jsou i ekonomicky vyhodnocena, je možné v praxi aplikovat.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání práce je logické, text je vhodně doplněn mnoha grafy, tabulkami a několika obrázky. Úroveň formální stánky práce a použitá terminologie je nadstandardní, nevykazuje žádné nepřesnosti. Také odborná jazyková úroveň je výborná.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Student zpracoval zadané literární zdroje a samostatně si vyhledal a doplnil další. Citace jsou zpracovány na požadované úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Halabrín, Peter

Záverečná práca veľmi správne obsahuje presné citácie zákonov a ich následnú aplikáciu v praxi. Táto práca veľmi dobre popisuje motiváciu a následné formy jej využitia v praxi. Jej závery sú však veľmi ťažko využiteľné priamo v praxi nakoľko sa jedná o veľmi citlivú otázku NÁKLADOV spoločnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 143144