PORUBSKÝ, O. Problematika měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselka, František

Bakalářská práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení obecně, se zaměřením na měřicí a diagnostické metody při provádění revize el. zařízení. Prakticky je rozdělena do 9 kapitol. Vyznačuje se přijatelnou stylistikou a dobrou grafickou úpravou. Zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno, i když v případě některých kapitol mohl student vyvinout větší úsilí při jejich zpracovávání. Student se v práci zabývá problematikou měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení v praxi. V tomto případě využil dílčí poznatky, zkušenosti získané z výuky a ČSN. Při zpracovávání své bakalářské práce postupoval student samostatně, se zájmem a dílčími znalostmi této problematiky. Vhodným způsobem aplikoval získané znalosti a dovednosti z doposud absolvovaných odborných předmětů. Při jejím zpracovávání se také seznámil s nejmodernější měřicí technikou, která se při provádění takových měření používá. Získané výsledky a poznatky z tohoto prostředí bude možno využít při výuce laboratorních cvičení v předmětu BIRC. V této souvislosti bych chtěl vysoce ocenit i aktivní a vstřícný přístup pracovníků FEKT VUT v Brně za poskytnutí dílčích podkladových materiálů a měřicích přístrojů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Mach, Martin

Předložená bakalářská práce má rozsah 44 stran včetně pěti stran příloh a je rozdělena do devíti kapitol včetně úvodu a závěru. Neformálně lze práci rozdělit do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je rozebíraná problematika revizí elektrických zařízení. V rámci praktické části práce byla provedena měření, která se provádějí při revizi. Měření byla provedena na skutečném elektrickém zařízení. Z provedených měření byl vypracován protokol, který slouží pouze pro ukázku. Některé části práce jsou psány v první osobě, což u technických prací není zvykem. Část textu je zarovnána do bloku a část k levému okraji. Seznam použité literatury je formátován dvěma různými způsoby. V seznamu symbolů, veličin a zkratek nejsou uvedeny všechny symboly a veličiny použité v práci. V Tab. 6-3 se používá desetinná tečka, zatímco ve zbytku práce se používá desetinná čárka. Práce splňuje všechny body zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 102165