STROUHAL, T. Analýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Karpíšek, Zdeněk

Diplomant splnil zadání práce v celém rozsahu. Nastudoval a aplikoval úspěšně v dané oblasti metody statistické analýzy vybraných rizikových finančních ukazatelů časových řad vývoje vybraných kryptoměn. Oceňuji zejména vytvoření dvou regresních modelů závislosti volatility a syntetického ukazatele rizika a výnosu SRRI a z nich získané rozšíření tabulky pro stanovení SRRI. Získané výsledky jsou velmi kvalitní a jsou nesporně přínosem pro praktické aplikace. Diplomant měl výbornou pracovní morálku, byl iniciativní, aktivní a samostatný. Dokládají to také výpočty, které samostatně provedl při zpracování údajů, a jejichž výsledky jsou prezentovány v textu práce a přílohách. Řešení popsané v práci není rutinní a vyžadovalo intenzivní studium literárních zdrojů. Pro obhajobu diplomové práce předkládám tyto otázky: 1. Jsou kryptoměny dle výsledků práce vhodným investičním nástrojem? 2. Je volatilita popsána v práci dostatečným indikátorem rizika a výnosu? 3. Jaká jsou další možná využití rozšíření indikátoru SRRI?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomant splnil cíle práce v plném rozsahu zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část diplomové práce je zpracována na výborné úrovni. Použité metody analýzy kryptoměn nejsou součástí výuky předmětů, které diplomant absolvoval.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část a finanční i statistické zpracování jsou adekvátní problematice rizikových faktorů v oblasti individuálních investic do kryptoměn.
Odborná úroveň diplomové práce A Předložené řešení a analýza rizika při užití kryptoměn prezentované v práci dokládá její vysokou odbornou úroveň.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je přínosem pro hodnocení dominantních rizikových faktorů v oblasti kryptoměn a přináší důležité podněty pro rozvoj statistických metod v oblasti zpracování specifických finančních časových řad.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace literárních zdrojů v práci i jejich přehled odpovídají požadavkům normy ČSN ISO 690 a 690-2.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je po formální stránce kvalitní, její odborná jazyková úroveň je velmi solidní a je vybavena řadou adekvátních grafů a tabulek.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stroukal,, Dominik

Předkládaná práce je zajímavá svým tématem i zpracováním a akademicky je na vysoké úrovni. Má jasný cíl a jasně na něj odpovídá. I vzhledem k tématu autor pracuje s relevantní literaturou, které je stále poskrovnu, a je to práce spíše přímočará, s jasnou metodou a výsledkem. Jejím hlavním problémem je zejména určitá „učebnicovost“ zejména v první polovině, kde autor vysvětluje stejně jako stovky jiných před ním co to je bitcoinová transakce a dokonce ještě na straně 35 autor vysvětluje, co je to aritmetický průměr nebo dokonce první diference. To už je možná i za hranou učebnicovosti a mírně může čtenáře i urazit. Přitom to určitě není kvůli tomu, že by autor potřeboval práci nějak uměle natahovat. Možná je na hraně i trocha chození kolem skutečnosti, že zvolená statistická metoda není nijak světaborná, což ne že by autor schovával, ale čekal bych, že to lépe pojmenuje a vysvětlí, proč nevyužil pokročilých statistických metod. Je to velmi dobrá až výborná práce, za kterou je vidět kus píle, že není psána na poslední chvíli, a kdyby se významně zkrátila, tak by nebyla ani špatným článkem k diskuzi. S přihlédnutím k volbě zajímavého tématu se domnívám, že adekvátní je výborné hodnocení, samozřejmě podmíněno výkonem u obhajoby a zodpovězením otázek z posudků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135620