DVOŘÁČKOVÁ, D. Management osobního rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Franková, Emilie

Posuzovanou diplomovou práci vnímám při celkovém pohledu jako výbornou. I když místy je odborná jazyková interpretace získaných výsledků poněkud neobratná, celkové hodnocení "výborně" považuji za adekvátní a jsem přesvědčena, že práce a její výsledky a návrhy budou pro spolupracující společnost užitečné. OTÁZKA k obhajobě: Jak jste naložila s výsledky vědeckého pozorování uplatněného při řešení diplomového úkolu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle DP byly splněny ve výborné kvalitě.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Autorka zvolila adekvátní postup vč užitých metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvodit z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Autorka zaměřila svoji DP na teoreticky podloženou a prakticky využitelnou práci, záměr naplnila ve výborné kvalitě.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Také tato kriteria odpovídají požadavkům na kvalifikační práci (DP).
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Autorka zmapovala řadu relevantních zdrojů, řádně je cituje.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hubinková, Zuzana

Diplomová práce ukazuje na samostatný a tvůrčí přístup diplomantky ke zvolenému tématu i na její konstruktivní zamyšlení nad závažnou problematikou managementu osobního rozvoje. Teoretická část diplomové práce se zabývá definováním důležitých pojmů spojených s problematikou managementu osobního rozvoje, jedná se především o osobnost managera, požadavky na managera, self management, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, vnitřní prostředí organizace, vnitřní a vnější vlivy působící na rozvoj managera, duševní hygienu a životní styl a wellbeing. V praktické části je popsán předmět a cíle empirického šetření, metody sběru dat pro empirické šetření, popis zkoumaného vzorku a podmínky šetření. V praktické části diplomantka propojila teoretická východiska do analýzy zkušeností a názorů pracovníků v manažerských pozicích a TH pozicích v dané organizaci. Výzkumný projekt byl dělán na základě dotazování a pozorování. Diplomantka prokázala svou schopnost zpracování zvoleného tématu, zvládla část teoretickou i empirickou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85871