ŠKŮREK, J. Městské lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

K základním kladům práce patří urbanistické řešení, které využívá pouze část výcodní od vlečky BVV, přesto, že dle všech dostupných informací, lze předpokládat její zrušení. Soustředěná koncepce objektu, s vynikajíícím dispozičím a provozním řešením je předpokladem jeho úspěšného oboahcení a osvětžení života našeho města. Jasné konstrukční řešení v modulu 10 x 10 m vytváří s ostatními uvedenými kvalitami vyváženou jednodu a navíc jeho důsledné využití pro architektonický výraz exteriéru i interiéru imožňil diplomantovi vypracovat komplexní návrh vysoké všestranné úrovně. Formální a grafická úroveň odpovídá celkové kvalitě projektu. Otázky k obhajobě: 1) Možný vztah k hotelu Voroněž 2) Vliv konstrukčního a technického řešení na kvalitu vnitřního prostředí veřejných lázní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Šamalík, Zdeněk

Předložená diplomová práce je na vysoké úrovni. V progresivnosti, ve znalosti požadavků na moderní wellness centra i při jejich konkrétním řešení je v mnoha ohledech na vyšší úrovni než u značné části projektů v této oblasti, které se realizují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A urbanistické řešení využívá ekonomicky prostor ohraničený jihovýchodním průčelím hotelu Voroněž, ulicí Poříčí a Bauerovou a stávající vlečkou koncepčně je vhodné řešení, které plochu západně od stávající vlečky, jež by případně rovněž mohla být k dispozici, ponechává k dispozici pro další využití výhodný je pěší přístup i příjezd pro auta do objektu z jeho severovýchodní strany, t.j. z relativně málo frekventované části ulice Poříčí zabočující směrem k výstavišti
Architektonické řešení A architektonický koncept svým charakterem navozuje atmosféru odpočinku a relaxace odpovídající filozofii wellness centra fasády objektu svým členěním vyjadřují vnitřní obsah objektu s jeho jednotlivými funkcemi výškové členění umožňuje ekonomické využití jednotlivých prostor včetně vytvoření prostoru pro venkovní bazén s celoročním využitím
Provozní řešení A provozní řešení plně odpovídá současným požadavkům na wellness centra jsou respektovány požadavky na kontrolovaný centrální vstup, na centrální koedukační šatny umožňující komunikačně jasný přístup k jednotlivým pohybovým aktivitám - k bazénům, do fitness části i k sauně a masážím velmi cenná je přehlednost vodních ploch v jedné bazénové hale v případném prohloubení dokumentace (v dalším stupni) by bylo vhodné částečně zvětšit zázemí restaurace i t.zv. mokrého baru
Technicko konstrukční řešení A jasné a přehledné dispoziční řešení značně ulehčí konstrukční koncepci objektu o znalosti problematiky svědčí i použití provětrávané fasády, která je u objektů s vyššími teplotami některých interiérů a s relativně vysokou vlhkostí nezbytná použití vylehčeného bezprůvlakového systému Cobiax patří v současné době k nejprogresivnějším metodám. Pro použití při vlastní realizaci by však asi investor požadoval kvalifikované cenové porovnání
Formální úroveň A formální úroveň práce je vynikající a poskytuje dokonalou představu o koncepci předloženého řešení
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 31900