ŠPANKO, D. Zlepšení funkčních vlastností mechanismu regulačního ventilu turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Práce analytického a koncepčního charakteru zahrnuje 53 stran bez uvažování úvodních částí a přehledu zdrojů literatury. Student na řešení pracoval průběžně, některé záležitosti konzultoval. Rešeršní část je poměrně dobře zpracovaná. Grafické ztvárnění je příkladné. Použitá metodika pro řešení se inspiruje vybranými publikacemi, zahrnuje mnoho CAE softwarových nástrojů a vede k úspěšnému cíli. I přes četná zjednodušení výpočtového modelu (ve srovnání se skutečnosti) navržený postup a provedení ukazuje výbornou inženýrskou práci studenta. Navržené úpravy identifikují kritické místo na uložení čepu v pánvi a reagují konstrukční změnou, která redukuje maximální hodnoty kontaktních tlaků a tedy i předpoklady ke vzniku opotřebení v daném lokálním místě. Hlavní změna spočívá v úpravě tvaru pánve a tím vede na snížení opotřebení čepu. Práce poskytla cenné informace k návrhu uložení, cíle práce jsou splněny. Po celkovém zhodnocení lze konstatovat, že diplomant splnil požadavky kladené na závěrečnou práci. Vlastní přínos diplomanta k dané problematice je zřejmý a přispívá k problematice snižování provozních opotřebení u mechanizmu regulující turbodmychadlo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vacula, Jiří

Diplomová práce pana Dominika Španka obsahuje 53 stran bez úvodních formálních částí, přehledu literatury a seznamu použitých symbolů. Autor práce poměrně pečlivě zpracoval rešeršní část obsahující popis konstrukčních řešení regulace turbodmychadla. Rešeršní části lze snad jen vytknout menší počet zdrojů kvalitní literatury a nevhodné číslování citací, které není popořadě. V praktické části lze ocenit zejména přehledný a srozumitelný popis jednotlivých analýz. Použitý přístup však vykazuje určité rezervy. Jak autor sám zmiňuje, použití plastického modelu materiálu má v této analýze opodstatnění, neboť elastický model při dosažených napětích již není relevantní. Výsledné hodnoty opotřebení však proto nelze považovat za hodnoty skutečné, nicméně pro účely návrhu je běžnou inženýrskou praxí posuzovat pouze relativní změny na zjednodušeném modelu. Diplomant prokázal přehled v řešené problematice a rovněž prokázal značné praktické dovednosti. Diplomant jednoznačně splnil cíle své diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 137209