KAŇOVÁ, V. Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Veronika Kaňová včas vypracovala teoretickou část bakalářské práce. Experimentální práci se rovněž důkladně věnovala a včas ji ukončila. Výsledky získané v rámci experimentální činnosti dokázala Veronika Kaňová dobře zpracovat a konfrontovat s dostupnou literaturou. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jí známkou "A", tj. výborně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Velmi pěkná práce, která beze zbytku splnila požadavky zadání. V abstraktu bych vytkl dvě nadbytečné věty a nevysvětlenou zkratku (CRM). Teoretická část má logickou stavbu a je čtivá, metody jsou popsány reprodukovatelně. V kapitole „Výsledky a diskuse“ jsou pěkně diskutovány naměřené výsledky, ale vzhledem k zadání práce bych očekával hlubší diskusi zkoumaných metod. Literatura v textu je citována správně, ale citace v seznamu literatury jsou nejednotné. Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, množství překlepů je malé.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 77129