GAJDOŠ, A. Návrh lineárních struktur na tranzistorové úrovni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koton, Jaroslav

Student problematiku bakalářské práce konzultoval v počátcích semestru a pak se dlouze odmlčel. Současná podoba práce nebyla školiteli do odevzdání známa. Přestože práce obsahuje a v textu odkazuje na dílčí kódy algoritmu určeného pro automatizované vyhledávání autonomních obvodů s tranzistory, řešení se v prostředí Mathematica 8 nejeví jako funkční. V textu bakalářské práce se využívá textový soubor „zadani.txt“, který dle práce obsahuje jednotlivé úkoly uvozené klíčovým zápisem „Datum Cas“. V systému Apollo však jednotlivé úlohy v souboru „zadani.txt“ jsou uvozeny zápisem „DD TT“. Pominu-li fakt, že program přímo nereaguje na požadavky uživatele, tj. přímé zadání počtu pasivních a aktivních prvků, tak jak bylo požadováno školitelem, ale jsou pevně definovány v souboru „zadani.txt“, pak se jasně ukazuje, že student problematiku návrhu filtrů ne zcela pochopil. Aktuálně se předpokládá vyhledávání obvodů obsahující 4 pracovní impedance, kdy podle textu práce se předpokládá, že všechny jsou kapacitního charakteru, a jediný tranzistor, který je popsán parametrem gm. Takto případně nalezené kmitočtové filtry budou vždy prvního řádu. V současné chvíli lze souhlasit s konstatováním studenta, že práce podrobně rozebírá řešení „jak by měl program fungovat“. Práce je tak pouze na příliš teoretické úrovni a nelze ji doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
30

Posudek oponenta

Kubánek, David

Práce popisuje automatizovaný návrh lineárních obvodů, především kmitočtových filtrů, pomocí počítače. K práci mám následující výhrady: v práci je množství nepřesných formulací a překlepů, které ztěžují pochopení postupů a metod. Celkově je práce na nízké odborné úrovni. Samotný automatizovaný návrh je popsán nevhodně a velmi nepřehledně. Autor vysvětluje kód jednotlivých částí programu po řádcích, ale nedostatečně popisuje součinnost těchto částí a funkci programu jako celku. Není jasné, co zadává uživatel a co dělá program. Např. není uvedeno, jak volit zapojení pasivních prvků v souboru "zadání". Často se objevují nedefinované symboly, pro proměnné platí spousta pravidel a popis metody se tak stává nepřehledným. Vytvořený program je nefunkční, a aby splnil požadavky zadání, bylo by jej třeba kompletně přepracovat. Závěr neshrnuje dosažené výsledky, ale jen rekapituluje, co bylo popsáno v jednotlivých kapitolách. Vzhledem k popsaným závažným nedostatkům práci nedoporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
40

eVSKP id 66558