ANTÁLEK, A. Hydrogelové nosiče mikrobiálních kultur pro kontaktní vzorkování povrchů s biocidními vlastnostmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dzik, Petr

Student provedl velmi rozsáhlou a systematicky organizovanou sérii experimentů, při kterých získal velké množství cenných experimentálních dat. Ke zpracování naměřených dat přistoupil velmi zodpovědně a prokázal vysokou míru samostanosti při analýze dílčích výsledků na jejichž základě byl plánován další postup. Jeho experimentální práce přímo souvisela s výzkumnými úkoly řešených v Laboratoři fotochemie ÚFSCH a získané výsledky mají velký přínos pro aktuálně řešený projekt. Poznatky zjištěné v průběhu práce významně rozšířily naše poznání o přípravě UV síťovaných hydrogelů a otevírají cestu k jejich využití pro otiskové vzorkování mikrobiálních populací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Králová, Marcela

Předložená bakalářská práce studenta Adama Antálka je literární rešerší zabývající se hydrogely a jejich biologickými aplikacemi. V experimentální části se autor zaměřil na přípravu a charakterizaci síťovaného modifikovaného PVAl, který se zdá být pro tento účel slibným materiálem. Práce je členěna logicky a přehledně ovšem někdy s použitím krkolomných vět, které snižují celkový dojem práce. K této práci mám několik připomínek a výhrad •Obr.10: v popisku je lépe vždy psát nejdřív co vidíme vlevo a pak co vidíme vpravo. •Str. 28: místo „viz obr. výše“ je lépe napsat „viz. obr. 12“ (na stránce žádný obr. výše není). •Na str. 30 se autor odkazuje na tabulku x, která v textu úplně chybí •Kapitolu 4.7 bych z experimentální části dala pryč. Autor zde nezmiňuje, proč se to dělá nebo čeho se tím chce dosáhnout. A v části „Výsledky a diskuze“ o tom již také není zmínka. To že PVAl hydrogely mohou být použity jako nosič bakteriální suspenze bych zmínila pouze v závěru práce. •Pokud zmiňujeme něčí práci, uvádíme většinou jméno prvního autora (citace [1] na mnoha místech). •Str. 42: druhý odstavec „Z tabulky x…“ (Z tabulky 7) •Str. 47: třetí odstavec „V tabulce x…“ (V tabulce 9) Po odstranění připomínek doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Úroveň jazykového zpracování B
Závěry práce a jejich formulace B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 138950