HRABOŠ, M. Analýza rezidenčního trhu v Brně a Košicích v odpovídajících segmentech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová, Monika

Diplomová práce se zabývá analýzou rezidenčního trhu v Brně a Košicích. Úkolem bylo provést dekompozici trhu a odpovídající segmenty porovnat. Student provedl v souladu se zadáním podrobnou analýzu trhu v obou zadaných městech, podle charakteru zástavby určil v každém z nich tři lokality, na které se pak podrobněji zaměřil. V segmentu trhu prodeje a pronájmů rezidenčních staveb si sestavil rozsáhlou databázi obsahující 889 reprezentantů. Dosažené výsledky porovnal a vyhodnotil. Dále pro obě města analyzoval cenotvorné faktory pomocí korelační analýzy. Diplomová práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a grafy. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Student ve své diplomové práci splnil cíl a úkoly vymezené zadáním.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část práce svědčí o tom, že student problematiku ovládá.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Student si obstaral potřebné podklady, které náležitě zpracoval.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň odpovídá tomuto typu práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Teoretická i praktická část práce může být přínosem pro pracovníky v oblasti realit, případně i pro odhadce v oceňovací praxi.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Student prokázal schopnost zorientovat se v právních předpisech.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce je přehledná a disponuje odpovídající odbornou jazykovou úrovní.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Gardášová, Alena

Předmětem diplomové práce je analýza rezidenčního trhu v Brně a v Košicích. Student cíl práce splnil. Zvolený přístup k řešení byl dle mého názoru náročnější pro zpracování. Student zpracoval obsáhlou databázi. V závěru provedl vyhodnocení zjištěných dat. Práci hodnotím jako zajímavou s přínosem pro další možné využití nasbíraných dat. Formálně diplomová práce splňuje veškeré náležitosti. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127929