CHARVÁT, V. Konstrukce přípravku pro ověřování parametrů snímačů akustické emise [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

Autor práce vypracoval konstrukční návrh a zajistil praktickou realizaci prototypu přípravku pro srovnávací měření parametrů snímačů akustické emise. Z několika variant bylo vybráno řešení, které vyhovuje po mechanické i technologické stránce. Práce obsahuje všechny nezbytné informace pro výrobu i následné využití přípravku. Na konstrukční návrh navazuje návrh metodiky realizace srovnávacích zkoušek snímačů AE s analyzátorem, příp. s osciloskopem. Zde bych přivítal větší množství experimentálních dat a bližší komentář k zjištěným výsledkům. Za nedostatek považuji, že nebyl vytvořen původně zamýšlený software pro automatizované vyhodnocování naměřených dat. Přesto práce splňuje požadavky zadání. K přiložené technické dokumentaci nemám významnější výhrady. V rámci případné diskuze bych přivítal bližší informaci o významu kvality kontaktu mezi povrchem snímače a povrchem zkušební tyče a jakým způsobem je v praxi zajišťována (tato problematika není v práci blíže specifikována).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Maňas, Pavel

Cíle práce byly splněny na dobré inenýrské úrovni, při návrhu variant řešení postrádám koncepční návrhy a jejich zhodnocení, pro výběr nejvhodnější konstrukční varianty postrádám stanovení kritérií (výběr není volba). V kapitole 6.2 významně chybí obrázky a schémata dokumentující montážní postup. Kapitola 7 Konstrukční, technologický a ekonomický rozbor se prakticky zabývá pouze ověřením funkčnosti přípravku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 33625