CABAL, J. Jednotky pro asynchronní přechody v obvodech FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bohrn, Marek

Student Jakub Cabal vypracoval závěrečnou bakalářskou práci na téma Jednotky pro asynchronní přechody v obvodech FPGA. Cílem práce bylo provést rozbor možností řešení asynchronních signálových přechodů mezi hodinovými doménami v obvodech FPGA, navrhnout a vytvořit vhodné řešení s ohledem na použití v proprietárních datových sběrnicích používaných sdružením CESNET. Po odborné ani formální stránce nemám k práci žádné výhrady. Navržené řešení je funkční. Realizace obvodu s asynchronním přechodem a nastavení omezujících podmínek jsou prováděny automaticky díky vytvořené knihovně, která obsahuje potřebné zdrojové kódy. Předložené řešení je pro zadavatele práce přínosné. Výsledná knihovna umožňuje urychlit postup návrhu obvodů a minimalizovat možnosti nesprávného ošetření asynchronních přechodů v signálových propojích mezi hodinovými doménami. Student při řešení bakalářské práce pracoval velmi samostatně, většina konzultací probíhala zejména s konzultantem ze strany zadavatele (sdružení CESNET). Na úrovni práce ani doprovodného textu se absence konzultací se školitelem neprojevila. Oceňuji účast studenta a prezentaci projektu na soutěži Student EEICT 2015. Celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní a uděluji hodnocení stupněm A s počtem bodů 98.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Fujcik, Lukáš

Cílem této práce je rozbor a implementace jednotek pro řešení asynchronních přechodů v obvodech FPGA. Tyto přechody jsou nevyhnutelné ve složitějších obvodových návrzích a jejich nesprávná implementace může vést ke ztrátě nebo poškození dat. Dále se práce zaměřuje na aplikování správných omezujících podmínek (constraints). V praktické části této práce je podrobně popsána navržená knihovna asynchronních přechodů a samotná metodika použití asynchronních přechodů, jejíž uplatnění je demonstrováno na případové studii v obvodu síťové karty vytvořeném pro akcelerační kartu COMBO-80G. Odborná úroveň bakalářské práce je na velmi slušné úrovni a je řešena ve spolupráci s firmou CESNET. Některé myšlenky nejsou však formulovány nejlepším způsobem, případně jsou zavádějící. Logická struktura bakalářské práce a návaznost jednotlivých kapitol je na dobré úrovni. Uvítal jsem, že student do své práce vložil kapitolu „Shrnutí a zhodnocení výsledků“, kde popsal dosažené výsledky. Avšak v této kapitole jsou použity zkratky, ke kterým chybí jakékoliv vysvětlení, proč jsou zrovna tyto parametry časové analýzy důležité. Po formální stránce je práce na ucházející úrovni s velkým množstvím popisujících obrázků a grafů. Z práce je znatelné, že je student podrobně obeznámen s danou problematikou. Student efektivně využil dostupnou literaturu a získané znalosti použil pro zdárné dokončení bakalářské práce. Bylo by však vhodné, kdyby student uváděl skutečný seznam autorů příslušného zdroje jako např. u reference [6].

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 85920