HAVRÁNEK, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

Práce se zabývá zajímavým tématem – přenesení poradenského know–how do rakouského prostředí formou založení podnikatelského subjektu. Cílem autora bylo zpracovat plán, který bude sloužit jako podklad pro založení reálného podniku. Samotný přístup k manažerskému poradenství vykazuje řadu inovativních prvků. Autor se snaží prokázat jeho životaschopnost v tržním prostředí vyspělé ekonomiky. Záměr je doplněn finančním plánem s potřebnými výkazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dombek, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54618