KOLÁŘ, D. Podpůrný proces podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Práce se v analytické části zaměřuje na celý podnik a je definována celá řada oblastí ke zlepšení. Druhá část analytické části již konkrétně zachycuje řešený proces, který je pro názornost zachycen pomocí procesních map. Samotný návrh procesu získávání je doplněn o nový systém odměňování. Práce mohla být doplněna o vyhodnocenní výkonnosti návrhu či definované KPI. Před případnou realizací návrhu do praxe bych doporučoval studii rozšířit o nefinanční aspekty, které jistě ovlivní očekávané přínosy. Otázka k obhajobě: Poukazujete na nedostatky i v hlavních procesech podniku. Jak ovlivní eliminace těchto nedostatků, v práci řešený proces "řízení lidských zdrojů"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Söhnel, Jan

Student ve svém práci zhodnocuje stávající proces náboru zaměstnanců v rámci společnosti včetně návrhů na jeho zlepšení. Bakalářská práce navrhuje konkrétní řešení, která jsou v souladu s koncepcí a rozvojem společnosti. V rámci zvoleného postupu řešení a použití metod bych studentovi v rámci dalšího studia doporučil zvážit, popřípadě zvolit jednodušší formu pro interpretaci dosažených výsledků (například SWOT analýza, popřípadě využít tabulkového přehledu apod.). Tato doporučení nemají však žádný vliv na kvalitu této práce. Velice pozitivně hodnotím celkovou strukturu v rámci popisu, vyhodnocení a návrhů na řešení. Práce tak působí kompaktně a přirozeně při její četbě a zhodnocování dosažených výsledků a jednotlivých závěrů. V rámci praktické části dále velice pozitivně hodnotím použití nástrojů v rámci procesní analýzy, respektive grafické znázornění jednotlivých procesů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142939