DANIŠ, S. Sémantická segmentace obrazu z kamery mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Stanislav Daniš se ve své práci věnuje problematice sémantické segmentace obrazu. Již v počátku práce bylo rozhodnuto zaměřit se na obrazy běžné dopravní komunikace. V rámci práce provedl anotaci značného množství obrazů z reálného provozu, implementaci sítě DDRNet a výsledný systém na reálných datech otestoval. Nad rámec práce se věnoval i zpracování na hardware s omezeným výkonem. Podařilo se splnit všechny předepsané cíle práce. Pan Daniš pracoval samostatně a iniciativně, postup činností řádně konzultoval a jeho práci hodnotím jako výbornou, tedy známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajder, Jan

Pan Stanislav Daniš se ve své diplomové práci věnuje sémantické segmentaci obrazu z kamery mobilního robotu. Pro tuto úlohu používá konvoluční neuronové sítě, konkrétně již předtrénovanou architekturu DDRNet 23 slim, která je původně vytvořená ve frameworku PyTorch. Student tuto architekturu implementoval za pomocí frameworku TensorFlow, což považuji za netriviální úlohu, pro kterou je potřeba hlubší pochopení daného tématu. Tato síť je dále trénována na reálných datech a její funkčnost a rychlost je ověřena na omezeném hardwaru. Výstupy práce považuji za zdařilé a využitelné v aplikaci mobilního robotu. Oceňuji studentovu snahu ověřovat všechny předpoklady, které v práci uvádí. Zadání bylo splněno ve všech bodech. Práce je velice čtivá, logický uspořádaná a příjemné zpracovaná po grafické stránce. V teoretické části je vše popsáno srozumitelně s plynulou návazností a podpořeno literárními zdroji. Celkově práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140185