ZAKOV, T. Integrace materiálového a energetického využití kalů z ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Krišpín, Jan

Student pracoval na významném aktuálním tématu, který dopadá na provozovatele čistíren odpadních vod v České republice i zahraničí a významně ovlivní výši stočného pro obyvatele. Budoucí vývoj ohrožuje zejména menší města a obce. Práce se zabývá rešerší problematiky nakládání s čistírenskými kaly a následným návrhem technologického celku energetického využití kalů s následným uplatněním tepla pro proces sušení vstupního kalu. Návrh zařízení, včetně zevrubné dispozice, vyústil v základní ekonomickou analýzu, která je diskutována v závěru práce. Práce popisuje jednu z alternativ pro komerční nízkoteplotní sušárny čistírenských kalů a je dobrým podkladem pro další úvahy nad optimálním technologickým řešením pro čistírny. Student prokázal vysokou míru odbornosti a samostatnosti, bohužel nedisponoval dostatečnou sebekázní pro postupné řešení problematiky. Hlavní část práce byla řešena ve skluzu a nebylo možné ji důsledně kontrolovat, což se projevilo na konečné kvalitě. Student splnil zadání v celém rozsahu, proto doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brummer, Vladimír

Předkládaná diplomová práce je zaměřená na materiálové a energetické využití kalů z ČOV. První část práce je věnována provedení rešerše v řešené oblasti a pokrývá zejména legislativní omezení v oblasti nakládání s kaly z ČOV v prostředí ČR a termické metody likvidace kalů z ČOV a dále snižování emisí polutantů vznikajících spalováním těchto kalů. Ve zkratce je shrnuta také možnost získávání fosforu z kalů z ČOV. V další části byla zvolena technologie monospalování těchto kalů. Byla vytvořena základní materiálová a energetická bilance pro zvolenou technologii a aparátovou skladbu. Dále byl proveden dispoziční návrh uspořádání zařízení a základní odhad investičních a provozních nákladů a návratnosti technologie. Rešeršní část dává dobrý přehled do zvolené problematiky a poskytuje dobrý základ pro dále provedený technologický návrh. Citováno je přijatelné množství odborných zdrojů. Dost velkou část tvoří legislativní dokumenty a vysokoškolské závěrečné práce. Ocenil bych využití vícero odborných knih a článků na úkor závěrečných prací jiných absolventů. Práce s citacemi je ucházející, nicméně na některých místech práce dle mého názoru citace zdroje chybí. Autor zvolil případovou studii technologie na konceptu využití sušení a monospalování kalů z ČOV v rotační sušárně a rotační peci, což je v pořádku - je to jedno z vhodných řešení s relativně nízkými investičními náklady. Koncept využití znovuzískání fosforu z daného materiálu (materiálové využití kalů z ČOV), který je velice aktuální, ale v práci je pouze na pozadí a není rozveden ani v rešeršní části ani v následném návrhu technologie a ekonomickém zhodnocení což považuji za jedno z největších negativ předložené práce. Případová studie - návrh a bilance technologie a odhad provozních a investičních nákladů jsou provedeny v dostatečném rozsahu, nicméně začleněním znovuzískávání fosforu mohlo dojít k získání mnohem zajímavějších a hodnotnějších výsledků práce. Úroveň práce snižují následující chyby a nepřesnosti: (pro potřeby obhajoby je možné přeskočit) • Velice frekventované překlepy, gramatické chyby, formální chyby a typografické chyby, chyby formátování, nestejné fonty. • Časté neodborné vyjadřování. • Velice laxní práce s jednotkami – chybějící jednotky (např. Tab. č. 20), špatné jednotky (Tab. č. 10, Tab. č. 11), nerozlišování mezi % hm. a % obj. • Nízké rozlišení některých použitých obrázků. • Str. 7 – 2 odstavec; Tab. č. 5; - chybějící citace zdroje • Str. 25 - není popsáno, podle čeho jsou rozděleny kaly do 2 kategorií • Str. 27; 8.4 – pokud jsou myšleny instituce ČR, je potřeba uvádět původní český název • Str. 27; 8.5 – název vyhlášky je zkrácený • Str. 27; 8.5 – chybný odkaz na tabulku č. 5 • Tab. č. 5 – neuvedeno čeho se týká • Str. 35; Str. 37 – měrné tvorby spalin, měrné spotřeby kyslíku – špatné jednotky – není uvedeno, že je vztaženo na palivo nebo hořlavinu • Str. 37 - pro výpočet spalného teplo měla být použita slučovací entalpie H2O (l) v kapalném stavu (možná chyba ve výpočtu) • Tab. č. 22 - tabulka je špatně navržena • Tab. č. 25 – není uvedeno, při jaké teplotě jsou uvedené cp • Str. 51 - „Bubon je uložený na šiestich malých hladkých kolieskach, na ktorých rotuje“ – myšleno "ložiska"? • 11.4.4 „Tiež je potrebné zabrániť možným iniciáciám exotermickej reakcie.“ – taktéž by bylo potřeba zmínit, že zařízení bude spadat do Ex zóny s provedením technologického zařízení do příslušné Ex zóny • Obr. č. 12 – místo/kromě blokového diagramu technologického řešení mohla být vytvořena studentem technologická schéma včetně technologických proudů a označení aparátů • 15 POUŽITÉ ZDROJE – formát citací často neodpovídá normě ČSN ISO 690 • Závěr – místo odborného komentování získaných výsledků ekonomické rozvahy je zde spekulováno o návratnosti technologie. Předložená práce bohužel výrazně „trpí“ frekventovanými chybami zejména ve formální oblasti a je vidět, že nebyla vypracována průběžně a s potřebnou pozorností ve stádiu finalizace. Proto mi nezbývá, než práci hodnotit pouze jako průměrnou. Navzdory zmiňovaným nedostatkům, práce dle mého názoru splnila všechny vytyčené cíle a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 129744