RAŠKA, P. Vliv materiálové báze na pořizovací náklady budov občanské vybavenosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrdlička, Tomáš

Práce se zabývá posouzením vlivu materiálové báze a dalších faktorů na investiční náklady budov pro sociální bydlení, seniory aj. Výsledkem analýzy je pak souhrn užitečných informací, které pomohou již v prvotní fázi plánování investičního záměru. Současně autor navrhnul zjednodušenou formu rozpočtového ukazatele pro tento typ staveb, s ohledem na jeho velikost. Právě ta byla prokázána jako jedna z nejvýznamnějších proměnných. Oceňuji také analýzu „soft“ části celé problematiky, především potřebnost výstavby s ohledem na demografický vývoj. Cíl práce byl naplněn sestavením databáze 22 vzorků realizovaných budov pro sociální služby. Z vlastní výzkumní činnosti mohu potvrdit, že v segmentu veřejných zakázek a školských budov je velmi omezený počet realizovaných staveb, dostupná data jsou roztříštěna a často neúplná. S ohledem na nízkou výstavbu budov pro sociální služby v ČR (novostavby) považuji shromáždění 22 úplných vzorků databáze v různých materiálových bází za úspěch a množství přiměřené zkoumanému segmentu. V práci je použita přiměřená terminologie a odborný jazyk pro závěrečnou práci. Grafická úprava práce je dobrá. Autor podrobil analýze přiměřené množství literatury a zdrojů, vč. relevantních zahraničních vědeckých článků. Práce je sepsána systematicky a přehledně. Čtenáři umožňuje snadnou orientaci a přehlednost. Použité metody jsou přiměřené dle počtu vzorků. Oceňuji důvtip při plnění cíle a návrhu „rozpočtového ukazatele“ ve formě rovnice, jehož verifikace proběhla velmi dobře. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čech, Josef

Diplomová práce řeší velmi zajímavé téma, které je a bude vždycky aktuální. Úroveň zpracování diplomové práce je na výborné úrovni. Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce je v pořádku, ale podle mého názoru se student měl více zaměřit na hlavní cíl diplomové práce na úkor cílů vedlejších. Zjištěné poznatky mají přínos pro teoretické i praktické využití, ale bude zapotřebí ještě problematiku více rozvinout a jít do větších podrobností. Navržený rozpočtový ukazatel má lineární průběh (tvar přímky), což je pravděpodobně způsobeno malým počtem zdrojů. Rozpočtový ukazatel by při větším počtu zdrojů měl mít průběh parabolický. Odborná jazyková úroveň a grafická úprava je až na pár drobností v pořádku. U individuální cenové kalkulace student použil přímou citaci z publikace. Přesto, že je citace v pořádku, v citovaném zdroji je chyba (citovaný text se nevztahuje k individuální cenové kalkulaci). U faktorů, které ovlivňují pořizovací náklady, bych doporučil rozdělil podlaží stavby standardně na nadzemní podlaží a podzemní podlaží, místo nadzemní podlaží a podsklepení. Přes výše uvedené drobnosti hodnotím práci velmi kladně a doporučují diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 153199