PŘÍVRATSKÁ, M. Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čiháková, Eliška

Diplomová práce se zabývá analýzou systému odměňování a motivace zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší.Práce je rozdělena na 3 části. Teoretická část popisuje principy motivace a odměňování zaměstnanců. V praktické části práce nejdříve autorka rozebere situaci ohledně motivace a odměňování ve firmě na základě provedeného dotazníku a pohovorů se zaměstnanci a následně navrhne řešení pro zlepšení situace ve společnosti. Návrh řešení hodnotím pozitivně, neboť definované řešení reflektuje zjištěné požadavky zaměstnanců. Dále oceňuji i zpracování vyčíslení nákladů zavedení jednotlivých opatření. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125002