ŠKUTKOVÁ, H. Vyhodnocení příbuznosti organismů pomocí číslicového zpracování genomických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Provazník, Ivo

Disertační práce Ing. Heleny Škutkové je zaměřena na metody zpracování a analýzy genomických dat se zaměřením na hodnocení příbuznosti organismů. Autorka se zaměřila na oblast zpracování genomických signálů, kdy jsou genetická data (primárně popsaná symbolickým jazykem) konvertována do numerické formy s cílem využít klasických či modifikovaných nástrojů zpracování sekvencí čísel či nástrojů strojového učení včetně klasifikace objektů (v tomto případě taxonů) pomocí dendrogramů. Na základě předložené práce mohu konstatovat, že autorka splnila cíle stanovené v tezích disertační práce a dosáhla zaznamenáníhodných výsledků. Za podstatné považuji nalezení originální numerické konverze symbolických dat do genomických sekvencí vhodných pro následnou klasifikaci, a to včetně komprese (či ředění) sekvencí umožňujících potřebné zpracování rozsáhlých dat včetně celogenomových. Zajímavé výsledky byly dosaženy využitím tradiční metody borcení časové osy pro zarovnávání nestejně dlouhých sekvencí a dále byly prezentovány postupy pro vyhodnocení kvality zpracování a analýzy genomických dat. Ing. Škutková pracovala po celou dobu svého doktorského studia velmi aktivně a prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce včetně schopnosti prezentovat dosažené výsledky. Dosáhla cenných výsledků ve formě řad publikací v impaktovaných časopisech včetně dostatečného citačního ohlasu. Oceňuji také důkladný a kritický přístup k hodnocení vlastních výsledků a snahu o maximální ověření formou zpracování rozsáhlých dat a porovnání s dostupnými výsledky. Jsem přesvědčen, že Ing. Škutková vypracovala hodnotnou disertační práci a dosáhla vědecké úrovně potřebné k udělení titulu doktor.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tkacz, Ewaryst

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Schwarz,, Daniel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 93990