PROVAZNÍKOVÁ, A. Únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ61 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Pantělejev, Libor

Práce zabývající se aktuální problematikou Mg slitin řady AZ se zaměřením na únavové vlastnosti v nízkocyklové oblasti je psaná jasně a srozumitelně, grafická úroveň je velmi dobrá. Značný počet citovaných prací svědčí o schopnosti autorky orientovat se v cizojazyčné literatuře. Konstatuji, že práce splnila požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juliš, Martin

Diplomová práce se zabývá velmi aktuální problematikou únavových vlastností hořčíkové slitiny AZ61. Práce obsahuje celkem 74 stran rozdělených do 3 hlavních částí, přičemž počet citací 44 a obsáhlost teoretické části svědčí o velkém přehledu autorky o studovaném tématu. Na základě experimentální části práce lze jednoznačně konstatovat, že diplomantka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a formulovat z nich logické závěry. Cíle práce byly beze zbytku splněny. V diplomové práci je několik málo jazykových a formálních nepřesností - např. hodnota zvětšení se již u snímků s měřítkem neuvádí, obr. 48 a 49 jsou uvedeny dvakrát s jiným významem). Celkově však lze diplomovou práci hodnotit velmi kladně, neboť množstvím prováděných experimentů a jejich obtížností překračuje obvyklý rozsah tohoto typu závěrečných prací. Elektronická verze diplomové práce je shodná s tištěnou verzí a proto pro ní platí vše výše uvedené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 32526