HEIMLICHOVÁ, K. Systém využívající umělou inteligenci pro akustickou detekci špačků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcoň, Petr

Studentka Klára Heimlichová se ve své bakalářské práci věnuje principiálnímu ověření možnosti akustické detekce špačků. V rámci bakalářské práce nejprve vybrala a testovala mikrofony. Ty dále zakomponovala do návrhu akustického detekčního modulu, který analyzuje a klasifikuje zvukové záznamy. Studentka detekční modul realizovala a testovala na vinici. Kromě hardwarové části čelila několika softwarovým výzvám, a to zejména nekompatibilitě operačního systému v mikropočítači s jazykem Python a knihovnami, které používala. Všechny překážky však byly překonány a zadání práce bylo splněno. Navržený systém obsahuje nedostatky, které jsou diskutovány v závěru, kde je rovněž navrženo jejich řešení. Závěrečné testování modulu na vinohradu hodnotím jako nejslabší část práce. Bylo by vhodné lépe popsat měření samotné (např. informace o vzdálenosti mezi zdrojem zvuku a mikrofonem). Rovněž není jasné, jak studentka zjistila přesnost klasifikace objektů, a to 60 %. Práce má však dobrou prezentační úroveň. Z hlediska formální úpravy lze najít drobné nedostatky. Studentka využívala konzultací a snažila se v průběhu řešení bakalářské práce plnit zadání. Práci hodnotím jako velmi dobrou.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Gescheidtová, Eva

Cílem předložené bakalářské práce byl návrh a realizace systému pro akustickou detekci a plašení hejn špačků na vinicích. Zadání práce považuji za náročné. Autorka v první části popsala fyzikální vlastnosti zvuku, možnosti jeho záznamu a zpracování. V dalších částech práce popisuje průběh návrhu systému a jeho jednotlivých částí, vytvoření modelu neuronové sítě v prostředí Python, realizaci a závěrečné testování na vinici. Práce má velmi dobrou úroveň, je psána přehledně, bohužel s formálními chybami; u grafu 1.1. chybí popisy os, grafy ve čtvrté části práce mají anglické popisy os, u svislých os chybí jednotky, není uveden seznam použitých symbolů a zkratek, některé literární prameny uvedené v závěrečném seznamu nejsou citovány v textu [10], [16], [19], [20]. Autorka zadání bakalářské práce bezezbytku splnila. Přes formální nedostatky uvedené výše hodnotím jako velmi dobrou B/87.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 141286