VASKOVÁ, D. Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Radek

Do daného území Dominika vkládá novou originální strukturu, která úplně přirozeně spojuje krajinu, přírodu a bytové domy. Vzniká tak jedinečné prostředí pro život lidí. Projekt je dotažen jak po koncepční a myšlenkové stránce, tak po stránce architektonické a technické.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Po celou dobu trvání semestru Dominika pracovala velice zodpovědně a svědomitě. S přístupem studentky jsem byl velice spokojený.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kvapilová, Tereza

Autorka prokazuje vysokou schopnost analytického a koncepčního myšlení. Jasně a srozumitelně prezentuje promyšlený celkový záměr. Projekt přináší do území jak architektonické tak urbanistické kvality a finální návrh lze hodnotit jako velmi dobrý, jako výbornou lze také hodnotit formální úroveň prezentace návrhu. Jedná se o práci, která je téměř ve všech aspektech dotažená do potřebného detailu a to ve vysoké kvalitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Celkové prostorové řešení celého území je založeno na využití striktně pravidelného konstrukčního rastru, přesto však vytváří rozmanitá odlišná prostranství různého charakteru a významu; hiearchie jednotlivých prostranství je čitelná. Zůstává zachována vysoká prostupnost území; zvolené řešení nevytváří v území bariéry. Návrh svým charakterem zapadá do současné reality zadané lokality, reflektuje její pozitiva a přináší nové hodnoty.
Provozní řešení A Dispozice jednotlivých bytových jsou řešeny racionálně s důrazem na společné venkovní prostory. Škála bytů je široká a vhodná pro různé širokou cílovou skupinu, což napomáhá sociální diverzitě v území. Zbytková venkovní prostranství jsou řešena jak esteticky tak ekonomicky vhodným způsobem.
Technicko konstrukční řešení A Zvolený konstrukční systém přináší variabilitu finálního řešení, ať co se týče umístění jednotlivých objektů, hmotového řešení či orientace ke světovým stranám. Řešení umožňuje rozvoj a proměny území v čase. Řešení lze zhodnotit jako proveditelné a ekonomicky racionální.
Architektonické řešení B Navržené objekty jsou čistých tvarů, proporční kompozice má vysokou estetickou kvalitu. Jednotná volba povrchů podporuje fungování návrhu jakožto uceleného souboru staveb, zároveň ale hrozí, že stavby budou působit příliš unifikovaně a celkový prostor monotóně. Nicméně tento nedostatek lze vyhodnotit jako dílčí a řešitelný v hypotetické detailnější fázi zpracování projektu.
Formální úroveň B Práce je zpracovaná srozumitelným a čistým grafickým jazykem. Podstatné informace jsou podány srozumitelným způsobem. Úroveň grafického zpracování je vysoká, zvolená grafika vhodně ilustruje stěžejní myšlenky projektu. Slabším článkem jsou vizualizace, které sice fungují jako kvalitní samostatné grafiky a přibližují atmosféru zobrazovaných prostor a prostranství, nicméně nemají vysokou informační hodnotu.
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 142223