HANUSKA, J. Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Synek, Miloš

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holub, Michal

Práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Při řešení dalších studijních prací bych doporučil u výpočtů udělat zjednodušené schémata silového zatížení včetně popisu jednotlivých složek (např. str. 28).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49939