ZVĚŘINA, V. Nové Nové sady - Přestavba území [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Volba pro téma alternativního využití území mezi železnicí a městskou třídou Nové sady ve městě Brně v situaci, kdy přesun hlavního nádraží v Brně do nové polohy v Jižním centru nemusí být reálný, je do jisté míry velkou nevýhodou.Oficiální městská politika a územně plánovací příprava s touto alternativou nepočítají. Proto širší souvislosti řešení vybraného území jsou pro autora vlastní teoretickou hypotézou, na které již záleží vyznění celkového výsledku práce. Jen přesvědčivý a nekonvenční motiv pro koncept navrženého řešení mohl převážit nevýhodnost volby tématu, to se autorovi podařilo. Prostorový koncept založený na alternativních formách rezidenčního bydlení spolu s volbou ostatních vhodných programů je uplatněn v návrhu nového využití a prostorového uspořádání dnes devastovaného území. Tvůrčí úsilí zaměřené ve prospěch městských funkcí, specifických forem bydlení a kvality veřejných prostorů je kritickou výzvou také pro dosud uplatňovanou městskou politiku postavenou na málo kontrolovatelných záměrech developerů. Výslednému efektu úspěšné práce by prospěla zdařilejší grafická presentace. Otázky a náměty k obhajobě: Vysvětlete blíže podporu vytváření komunit v alternativních formách rezidenčního bydlení, participaci obyvatel na tvorbě veřejných nebo sdílených prostorů a přiměřeného zachování soukromí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přemýšlivý a pracovitý, cílevědomé hledání vlastního motivu konceptu s humanitním posláním
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Sedlák, Robert

Práce má silný urbanistický koncept. Jeho podrobnější rozpracování by zlepšilo srozumitelnost a umožnilo odstraněni slabých míst. To ale patrně nebylo možné vzhledem k rozsahu úkolu a danému časovému rámci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Základní motiv práce - využiti brownfields pro dostavbu kompaktního města s cílem nabídnout atraktivní bydlení v centru města jako alternativu pro bydlení na jeho okraji — je aktuální a přínosný. Koncept je nekonvenční a velkorysý. Pozitivní je prezentace základních výpočtů hustoty obyvatel a dalších urbanistických parametrů.
Architektonické řešení B Příznivá je snaha o promísení funkcí v pestrém městském bloku, s důrazem na kvalitu prostředí pro bydlení a vytvoření škály prostorů od soukromých terasových zahrad po veřejný centrální park. Diskutabilní jsou velké hloubky dispozic bez přirozeného osvětlení v nižších podlažích. Není zřejmé, jak bude řešena vazba nové výstavby na stávající ponechané objekty.
Provozní řešení C Provoz v urbanistickém měřítku Negativní vlivy z dopravy jsou eliminovány jejím skrytím pod povrch, veřejný prostor pak ale stoupá o dvě podlaží, v případě zakrytí železnice ještě mnohem výše, čímž se vymezený městský blok vyčleňuje z okolní struktury. Zatímco fronta do Nových Sadů je traktována uličkami, směrem k Jižnímu centru tvoří nový blok neprostupnou hradbu. Provoz v architektonickém měřítku Není příliš doložen. Otázkou je jednak podoba a bezpečnost podzemního labyrintu a dále pohotovostní dopravní obsluha objektů a ploch jiným způsobem než z podzemí.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení je patrně schopné realizace, nicméně značně komplikované je situováni bytové stavby nad tubus železnice a také množství členitých zelených střech. Vše je řešeno jen koncepčně a schematicky — v urbanistickém měřítku. Otázkou je udržitelnost tohoto složitého technického řešení také v souvislosti s majetkoprávním uspořádáním celého území.
Formální úroveň C Vstupní argumentace pro daný záměr je zpracována jasně a přehledně. Grafické vyjádření samotného návrhu je schématické a nejsou z něj zcela patrny provozní vazby a výškové uspořádání, které je v tomto případě pro pochopení projektu zásadní.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 38891