HAMPLOVÁ, V. Současný stav vibrodiagnostiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zuth, Daniel

Předložená práce obsahuje zpracování teorie technické diagnostiky se zaměřením na samotnou vibrodiagnostiku. Dále se snaží monitorovat současný trh v tomto oboru a porovnává několik vybraných produktů vhodně rozdělených do skupin. Na závěr jsou nastíněny nejnovější trendy v tomto oboru, které lze očekávat v nejbližší budoucnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vdoleček, František

Předložená práce je vcelku vydařenou studi, která sice rozsahem přesahuje požadavek zadání, ale přesto nemohla obsahově postihnout veškěré novinky oboru. Svědčí však o dobré orientaci autorky v technické problematice. Práci lze vytknout některé drobné nepřesnosti ve formulacích, neubránila se ani některým překlepům a chybám, které ale většinou nikterak nesnižují výslednou kvalitu práce. Na straně 45 je uveden i seznam symbolů a zkratek, což lze hodnotit kladně, avšak ne se všemi výklady lze souhlasit. Vhodné by také bylo v souladu se zvyklostmi tabulky nadepisovat, nikoli je značit pod nimi jako obrázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29667