URBÁNKOVÁ, B. Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vopelka, Petr

Autorka při zpracování bakalářské práce postupovala samostatně a iniciativně. Zajímala se o pozadí všech ekonomických ukazatelů se snahou o porozumění všech procesů uvnitř korporace. Zejména pak všech vazeb mezi cenotvorbou a konkurenceschopností, nebo mezi produktivitou a finanční zainteresovaností managementu i zaměstnanců korporace. Autorka při tvorbě bakalářské práce současně prokázala své teoretické znalosti v oblastí ekonomiky korporace dané velikosti a dokázala je aplikovat na konkrétní situaci naší korporace. Její návrhy jsou v praxi realizovatelné a mohou být pro nás přínosem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119878