SEKANINA, J. Vlnovodová štěrbinová anténa pro pásmo 10.5 GHz integrovaná v textilním substrátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kokolia, Martin

Práce se zabývá návrhem antény na pásmo 10.5 GHz integrované do textilního substrátu. Po teoretickém úvodu je zvolna štěrbinová SIW anténa a je uveden postupný návrh od standartního vlnovodu, přes SIW a následně je proveden i návrh děliče na dvě stejná ramena vlnovodu. Návrh štěrbinové antény je opět proveden nejprve pro jednoduchý případ a postupně je proveden pro finální návrh. Návrh obsahuje i citlivostní analýzu přesnosti výroby štěrbin. Dále je proveden návrh dvou druhů napájecích struktur pomocí mikropáskového vedení a komplanárního vlnovodu s přechody na koaxiální konektor. Navržené antény byly vyrobeny za pomocí samolepící vodivé folie a prokovů vyšitých elektricky vodivou nití. Z výsledků měření činitele odrazu i vyzařovacích diagramů je patrné, že anténa funguje velmi podobně jako v simulaci. Vlivem značných ztrát v dielektriku a nepřesnostem ruční výroby je účinnost poněkud malá a dochází k parazitnímu vyzařování na přechodu z konektoru, což se dalo ale očekávat. Celkově jsou výsledky uspokojivé, a i při užití těch levných technologií by byla použitelná pro zamýšlené aplikace. Po formální stránce je práce strukturována přehledně a psána dobrým technickým stylem. Vyskytuje se v ní však i několik překlepů, nekonzistentního popisu veličin nebo občasný popis v angličtině namísto v češtině. Seznam užité literatury je poměrně krátký a zhruba polovina je užita pouze jako zdroj několika obrázků a chybí i srovnání výsledků s literaturou. Celkové považuji zadání za splněné s uspokojivými výsledky a navrhuji hodnocení C 75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Láčík, Jaroslav

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace štěrbinové antény pro pásmo 10,5 GHz integrované v textilním substrátu. Text bakalářské práce je rozdělen do pěti kapitol. Po úvodní teoretické kapitole týkajícího se popisu různých typů přenosových vedení. Druhá kapitola je zaměřena na návrh štěrbinové anténní řady 6x1 integrované v širší stěně vlnovodu obdélníkové průřezu a její parametrickou analýzu. Nerozumím, proč na vertikální ose v grafech vyzařovacích charakteristik je veličina „Přizpůsobený zisk“. Tato veličina je pak používána v celé práci. Ve třetí kapitole je 6x1 antenní řada integrována do textilního substrátu a opět parametricky studována. Ve čtvrté kapitole je navržena a realizována anténní řada 3x2. Tato kapitola je jádrem práce. Z textu není zřejmé, proč přechody na standardní vedení (mikropásek, GCPW) jsou navrženy až po konverzi svislých plných stěn vlnovodů řadami elektricky vodivých propojek. Navíc, při této konverzi student dramaticky změní napájecí část (viz Obrázek 29 versus obrázky 32 a 36). Dále působí zvláštně, že pak je anténa ještě optimalizována – podkapitola 4.6 (po zmíněné konverzi a vybavení antény přechodem – kap. 4.6) za účelem zvětšení impedanční šířky pásma a zvýšení zisku antény. Tato podkapitola působí trochu zmateně. V poslední podkapitole 4.7 byla anténa s přechodem na GCPW realizována a změřena (anténa s mikropáskovým přechodem byla také realizována ale změřena již nebyla). Zde postrádám postup realizace antény, její fotku a detailnější popis měřícího pracoviště. Bohužel, pro kalibraci VNA byla použita nesprávná kalibrační sada. Výsledné naměřené vyzařovací diagramy jsou nestandardně vyneseny. Poslední pátá závěrečná práce shrnuje dosažené výsledky. Myslím, že celé práce je řešena příliš zeširoka (kvantita na úkor kvality). Jádrem práce je kapitola 4 týkající se návrhu anténní řady 3x2. Bohužel, její návrh není systematický a působí trochu zmateně. Nižší korelace výsledků měření a simulace se dá očekávat díky tomu, že je anténa realizována na textilním substrátu a zkušenosti studenta v této oblasti jsou asi menší, čemuž se nelze divit. Vlastní text práce obsahuje několik chyb a nepřesností (např. překlepy, použití nedefinované veličiny „přizpůsobených zisk“ jejíž význam se v práci mění, popis Obrázku 37 neodpovídá realitě, v kap. 4 není místy text členěn do odstavců). Dále postrádám simulované a změřené hodnoty křížové polarizace antény.

Navrhovaná známka
E
Body
52

Otázky

eVSKP id 118424